Skip to main content Skip to navigation

Biography:

Dr Xiuxing Yin,  

Researcher


School of Engineering
University of Warwick
Coventry
CV4 7AL, UK

Room: A
Phone:
Fax: +44 (0)24 76 524560Source: Xiuxing Yin