Skip to main content Skip to navigation

2024 Publications

Figure

Flexoelectric polarizing and control of a ferromagnetic metal

Wei Peng, Se Young Park, Chang Jae Roh, Junsik Mun, Hwiin Ju, Jinkwon Kim, Eun Kyo Ko, Zhengguo Liang, Sungsoo Hahn, Jinfeng Zhang, Ana M Sanchez, David Walker, Steven Hindmarsh, Liang Si, Yong Jin Jo, Yongjoo Jo, Tae Heon Kim, Changyoung Kim, Lingfei Wang, Miyoung Kim, Jong Seok Lee, Tae Won Noh, Daesu Lee.

Nature Physics, 1-6