Skip to main content Skip to navigation

25

A.M. Markevich (2003). "Byla li sovetskaia ekonomika planovoi? Planirovanie v sovetskikh narkomatakh v 1930-e gody." In L.I. Borodkin, ed., Ekonomicheskaia istoriia. Ezhegodnik. 2003 [Economic History: A Yearbook, 2003], 000-000. Moscow: ROSSPEN.