Skip to main content Skip to navigation

Dr Wenshuai Jiang

  1 grey head

Wenshuai Jiang

Research Fellow
 
Office: B2.28
Phone: +44 (0)24 765 23972
Email: W.Jiang@warwick.ac.uk

Teaching Responsibilities 2016/17:
Term 1: MA4C0 Differential Geometry