Skip to main content Skip to navigation

Dr Shengwen Wang

  1 grey head

Shengwen Wang

Research Fellow
 
Office: B2.28
Phone: +44 (0)24 765 23972
Email: Shengwen.Wang@warwick.ac.uk