Skip to main content Skip to navigation

Organising Committee


Stefano Utili (University of Warwick)
Xueyu Geng (University of Warwick)
Weigao Wu (University of Warwick)
Chrysoula Voulgari (University of Warwick)
Akram H. Abd (University of Warwick)
Riccardo Castellanza (Università di Milano Bicocca)
Fang Liu (Tongji University)
Huaning Wang (Tongji University)