Coronavirus (Covid-19): Latest updates and information
Skip to main content Skip to navigation

Warwick Finance Group - Phd Students

Current Students

 
Anastasia Allayioti Rodrigo Barria Vashisht Bhatt Mohammad S. Bin Hasan Matthias Buchner Ying Cao
Andrea De Polis Alexander Maxwell Dickerson Hao Ding Hailin Fang Siti Farida Jian Gao
Froancesco Saverio Gaudi Danilo Giannone Yanxiong Gong Yujing Gong Zimo Guan Jiaxin Guo
Luis Gabriel Hernandez Roman Mengjie Hou Chen Jing Ivan Lathouders

Xiao Li

Xu Li
Du Liu Giulia Mantoan Hongwei Mo My Tra Nguyen Giulio Rossetti Gajendran Bryan Selvarajah
Ahdieh Shahini Ajay Venkataraman Xinyu Wang Shuiqing Wang Junxuan Wang Zijian Wang

Wei Xin
Lizhengbo Yang Jing Ye Xinyi Zhang Chang Zhang Jiaqi Zhao
Zhengge Zhou