Skip to main content Skip to navigation

People

Academic Staff

Yunfei Chen Suhaib Fahmy Weisi Guo
Daciana Iliescu Dr Subhash Lakshminarayana Mark Leeson
Christos Mias Adam Noel Tianhua Xu

Research Staff

Lin Lin Weijie Qi Giannis Moutsinas
Gerardo Aquino Alessio Pagani  

Research Students

Mahmoud Abbaszadeh Aseel Alturki Alex Bucknall
Ryan Cooke Neha Gupta Lenos Ioannou
Aziz Khuwaja Nick Li Guillem Mosquera
Edward Shao Andra Sonea Al-Amin Umar
Hua Yan Doris Zhang Yulin Zhou