Skip to main content Skip to navigation

Secondary Works in Languages Other than English

This page contains a selection of secondary works written in Catalan, Czech, Dutch/Flemish, Finnish, French, German, Italian, Polish, Spanish and Swedish. In most cases, the lists are divided into specialized/”parish-focused” and more general “parish-related” titles.

For further materials see also literature in English; primary sources in various languages and digital resources.

CATALAN

(with special thanks to James Amelang)

Parish-Focused Works

Bassegoda, Bonaventura, Santa Maria del Mar. Monografia històrica-artística, 2 vols (Barcelona, 1925-7)

Benito i Monclús, Pere, Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat Mitjana. Una aproximació des de les Visites Pastorals, 1305-1447 (Mataró, 1992)

Martí Bonet, Josep M., Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona, 1987)

“ et al., El convent i parròquia de Sant Agustí de Barcelona (Barcelona, 1980)

Oliva i Ricós, Benet, El plet de l’Escó: Una microhistòria sobre les comunitats locals, el règim senyorial i la Contrareforma a la Catalunya del 1600 (Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 2005)

Pardo Fernández, Miguel, ‘“El bací dels pobres vergonyants” de la parroquia de Santa Maria del Mar’, Estudis històrics i documents del arxius de protocols 8 (1980), 146-64

Pavia i Simó, Josep, ‘La música a la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona, durant el segle XVII’, Anuario Musical46 (1993), 103-42

Puigvert, Joaquim Maria, Una parròquia catalana del segle XVIII a través de la seva consueta (Riudellots de la Selva)(Barcelona: Fundació Vives Casajuana, 1986)

” , ‘Les obreries parroquials i la pagesia benestant. La diòcesi de Girona, segles XVII-XIX’, in Rosa Congost and Lluís To (eds),Homes, masos, història: La Catalunya del Nord-Est, segles XI-XX (Barcelona: Abadia de Montserrat, 1999), 329-64

Sagarra i de Síscar, Ferran de, Sant Vicens de Sarrià. Dades i clarícies referents a la història d´aquesta vila i parròquia(Barcelona, 1921)

Salazar i Carrasco, C., ‘Misses i censals: les formes materials de la vida religiosa en una parròquia rural d’Antic Règim’,Estudis d’Història Agrària 8 (1990), 41-56

Solà Colomer, Xavier, ‘Les visites pastorals a Catalunya durant l’època moderna: mètodes de control sobre la parròquia, el clergat i la població’, Manuscrits 25 (2007), 187-209

“ , ‘La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic, 1587-1800’ (Tesi doctoral, Universitat de Girona, 2005)

 
Parish-Related Studies

Amelang, James S., ‘Institucions no institucionals? Els fonaments de la identitat social a la Barcelona moderna’, Pedralbes. Revista d’Història Moderna 13 (2/1993), 305-11

Carbonell i Esteller, Montserrat, Sobreviure a Barcelona: Dones, pobresa i assistència al segle XVIII (Vic, 1997)

Gelabertó, Martí, La palabra del predicador: Contrarreforma y superstición en Cataluña, siglos XVII-XVIII (Lleida: Milenio, 2005)

Giménez Blasco, Joan, Mataró en la Catalunya del segle XVII. II. La gestió del quotidià (Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 2005)

Puigvert, Joaquim Maria, Església, Territori i sociabilitat (2001)

Sureda i Jubany, Marc, ‘Una microinstitució religiosa: La Congregació dels Dolors de Besalú, 1699-1791’ (Treball de recerca de 3r cicle, Universitat de Girona, 1999-2000)

Tello, Enric, Cervera i la Segarra al segle XVIII. En els orígens d’una Catalunya pobra, 1700-1860 (Lleida: Pagès Editors, 1995)

Tejada, Manuel Teruel Gregorio de, Vocabulario básico de la historia de la Iglesia, prologue by Carlos Martínez Shaw (Barcelona: Crítica, 1993)

 

CZECH

(with special thanks to Pavel Kůrka)

Parish-Focused Studies

Al Saheb, Jan, ‘Ostravský děkanát v rámci potridentské rekatolizace (1563-1619) [Deanery of Ostrava in Tridentine Re-catholization (1563-1619)]’, Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 10 (2009), 35-59

Berrová, Petra, ‘Brněnská farnost v průběhu 18. století (na základě excerpce svatopetrských matrik) [Parish of Brno during 18th Century (Based on St Peter´s Registers)]’, Brno v minulosti a dnes 22 (2009), 135-160 [English abstract p. 135]

Cekota, Vojtěch, ‘Farní organizace na Moravě v 18. století. [Parish Organization in Moravia in the 18th Century]’, in: Vývoj církevní správy na Moravě. 27. mikulovské sympozium 9.-10. října 2002. (Brno Státní okresní archiv Břeclav, 2003), 133-9 [with German summary ibid., 138-9]

Doubravský, Zdeněk, ‘Vývoj organizace církevní správy na severozápadní Moravě od Bílé Hory do josefinských reforem. [The Evolution of Church Administration in Northwest Moravia From the Battle of the White Mountain to the Reforms of Joseph II]’, in: Vývoj církevní správy na Moravě. 27. mikulovské sympozium 9.-10. října 2002. (Brno Státní okresní archiv Břeclav, 2003), 155-63 [German summary ibid., 163]

Hledíková, Zdeňka, ‘Farnosti na Chebsku počátkem 16. století. (Na okraj edice řezenského vizitačního protokolu z roku 1508.) [Parishes in the Egerland in the early 16th Century]’, in: Minulostí Západočeského kraje 26 (1990), 275-82

Hrdina, Jan; Zilynská, Blanka (eds), Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku[Ecclesiastical Topography and Parish Network of the Province of Prague] (Prague, 2007)

Hrejsa, Ferdinand, Sborové Jednoty bratrské [Congregations of Brethern Unity] (Prague, 1935)

Kadeřábek, Josef, ‘Protireformace Slaného v letech 1610-1635 a její dopad na sociální vazby radních. [Counterreformation in the town of Slaný in the years 1610-1635 and its impact on the social relations of councilmen]’, Historická Demografie 33 (1-2/2009), 9-44 [English Summary p. 42-44]

Krajča, Milan, ‘Desátky farníků bystřických ve druhé polovině 17. století [Tithes of Bystřice Parishioners in the 2nd half of 17th Century]’, Archivní sborník 9 (2003), 146-151

Kůrka, Pavel B., ‘”Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina na Rynečku”: Dějiny a místopis kostela a farnosti sv. Valentina na Starém městě pražském [‘Here, where it is now Called on the St Valentine Ring’. A History and Topography of St Valentine Church and Parish in the Old Town of Prague]’, in: Pražský sborník historický (PSH) 33 (2004), 109–80

“ , ‘”Urozenost, ctnost, krása i umění. Za nic nestojí, když peněz nejní”: Správa a majetek záduší kostela sv. Valentina na Starém Městě pražském v raném novověku [‘Nobility, Virtue, Beauty and Art is not Worth, if there is no Money’: Andministration and Property of the St Valentine Church in the Old Town of Prague in the Early Modern Period]’, in:Pražský sborník historický 34 (2006), 93–126

” , Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu [Vergers, Churchwardens, Burghers. Self-Administration of Parish in Utraquism] (Praha, 2010) [English summary p. 185-193]

Maur, Eduard, ‘Problémy farní organizace pobělohorských Čech [Problems of Parish Organization in Bohemia after the Battle of the White Mountain]’, in: Hledíková, Zdeňka (ed.), Traditio et cultus. (Prague, 1993), 163-76

Molnár Amedeo, ‘Krize farnosti [A Crisis of the Parish]’, in: Theologická revue (1969), 152–61

Nový, Rostislav, ‘K sociálnímu postavení farského kléru v době předhusitské [On the Social Status of the Parish Clergy in Pre-Husite Times]’, in: Sborník historický 9 (1962), 137–92

Pařez, Jan, ‘Kopiář a urbář fary ve Světlíku z přelomu 16. a 17. století [Cartulary and Land and Duties Register of the Parish of Světlík around 1600], in: Bibliotheca Strahoviensis 6-7 (2004), 19-29 [with English Summary]

Pátková, Hana, ‘Středověké nekrologium z Hořovic aneb “memoria” venkovské farnosti [A medieval necrology from Hořovice or "memoria" of a rural parish]’, in: Mediaevalia historica Bohemica 11 (2007), 229-82 [with English Summary]

Pícha, Václav, Vznik a rozvoj českokrumlovské prelatury v letech 1655-1994. Historicko-právní pojednání [Origin and Evolution of the Prelature in Český Krumlov, 1655-1994, A Legal History Treatise] (Olomouc, 2008)

Pindur, David, Počátky kostela Všech svatých v Místku. Sonda do života severomoravské farnosti v období baroka [Origins of All Saints Church in Místek. A Survey in the Life of a North Moravian Parish in Baroque Period] (Frýdek-Místek, 2009)

Pumpr, Pavel, ‘Správa zádušního jmění na Hlubocku v druhé polovině 17. a počátkem 18. století [Administration of the Fabric Property in Hluboká Dominion in the 2nd Half of the 18th Century], in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada C, 51 (2004), 89–128

Rejchrtová, Noemi, ‘Ženy na utrakvistických farách doby předbělohorské [Women in Utraquist Parishes Before the Battle of the White Mountain]’, in: Husitství – Reformace – Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela. 2. (Prague, 1994), 747-53 [with German summary]

Ryantová, Marie, ‘Církevní patronát Eggenberků a Schwarzenberků na přelomu 17. a 18. století (1644–1730) [Church Patronage Rights of the Eggenbergs and Schwarzenbergs 1644–1730]’, in: Opera historica 5 (1996), 617–37

Řezníček, Michal, ‘Záduší a jeho správa v Ledečském vikariátu v 17. a první čtvrtině 18. století [The Church Fabric and its Administration in the Vicariate of Ledeč in the 17th Century and the First Quarter of the 18th Century]’, in: Časopis Národního Muzea, Řada A, 173 (2004), č. 1-2, 51-82

Stuchlá, Pavla, ‘Zřízení samostatné fary v Husinci roku 1745 [Foundation of the Parish in Husinec, 1745]’, in: Zlatá stezka 6 (1999), 45-65

Svěrák, Vlastimil, ‘Úsilí města Jihlavy o získání patronátu nad farou u sv. Jakuba ve druhé polovině 16. století [Attempts by the City of Iglau to acquire Patronage Rights over the Parish of St James in the 2nd Half of the 16th Century]’, in:Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských 15 (2006), 29-42 [with German Summary: ‘Bemühungen der Stadt Iglau um den Erwerb des Patronatsrechts über das Pfarramt zu St Jakob in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts’]

Šimánek, Jan, ‘Úřad venkovských kostelníků na příkladu jihočeských farností Doudleby a Kamenný Újezd v 17. a 18. Století’ [The Office of Rural Vergers in the South Bohemian Parishes Doudleby and Kamenný Újezd in the 17th and 18th Centuries]’, in: Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku (České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2007), 169-86 [with German Summary: ‘Das Amt der dörflichen Kirchendiener am Beispiel der südböhmischen Pfarreien Doudleby (Teindles) und Kamenný Újezd (Steinkirchen) im 17. und 18. Jahrhundert’]

Šmahel, František, ‘Farní majetek v předhusitských Čechách: případ Táborska [Parish Property in Pre-hussite Bohemia: The Example of the Tábor Region]’, in: Roczniki Humanistyczne 34 (2/1986 [published 1992]), 465-70

Vanek, Vojtech, ‘Kutnohorstí mestané jako patroni a fundátori v prostredí venkovských farních kostelu v predhusitské dobe [Kutna Hora burghers as patrons and founders in the milieu of rural parish churches in the pre-Hussite period]‘, in: Studia Mediaevalia Bohemica 6 (2/2014), 235-254 [abstract]

Žilka, Ladislav, ‘Příjmy a výdaje týnské farnosti koncem 16. a začátkem 17. století [Incomes and Expenditures of the Týn Parish in Prague in the Late 16th and Early 17th Century]’, in: Pražský sborník historický 25 (1992), 40–59

“ , ‘Úředníci, kostelníci, zakristiáni a páni starší kostela Matky Boží před Týnem a kostela sv. Benedikta v letech 1586–1620 [Officials, Vergers, Sacristans and Seniors of the Our Lady before Týn and St Benedict Churches, 1586–1620]‘, in:Documenta Pragensia VIII (1988), 21–33

Zilynská, B., ‘Záduší [Church/Fabric funds]‘, in: I. Hlaváèek and J. Hrdina (eds), Facta probant homines (1998), 535-48

 
Parish-Related Works

Kokošková, Zdeňka, ‘Konstituování autonomní vojenské duchovní správy v habsburské armádě a vedení vojenských matrik polním klérem. (Od třicetileté války k josefským matričním reformám) [Foundation of the Military chaplaincy in the Habsburg army and the Conduct of the Military Registers by the clergy (from the Thirty Years War to the Reign of Joseph II)]’, Sborník archivních prací 45 (1/1995), 41-72 [English summary p. 41, German summary. p. 71-72: Konstituierung der Militärseelsorge in der habsburgischen Armee und die Führung der Militärmatriken durch den Klerus. (Seit dem Dreissigjährigen Krieg bis zur Regierung Josefs II.)]

Pátková, Hana, Bratrstvie ke cti Božie – Poznámky ke kultovní činnosti bratr­stev a cechů ve středověkých Čechách[Brotherhood to the Honour of God: Notices on the Cultish Activity of Confraternities and Guilds in Medieval Bohemia] (Prague, 2000)

Pečírková, Jaroslava, ‘Sémantická analýza staročeského slova obec [Semantic analysis of the Old Czech Word „obec“ (Community)]’, in: Listy filologické 97 (1974), 89–100

 

DANISH

Beyer, Jürgen, ‚Gravmindevandring i Sankt Petri Kirke i København [Tomb monuments in the German church of St Peter at Copenhagen], in: Kirkehistoriske Samlinger (2013), 79–99 [with German summary]

Bisgaard, Lars, ‘Sogn, fællesskab og gavegivning i dansk senmiddelalder’, in: Per Ingesman and Bjørn Poulsen (eds), Danmark og Europa i senmiddelalderen (Århus, 2000), 336-60 [with English summary]

 

DUTCH

(with special thanks to Michal Bauwens and Bart Minnen)

Parish-Focused Studies

Appeldoorn, L. van, ‘Het voortbestaan der parochies na de reformatie’, Rechtsgeleerd Magazijn 48 (1929), 1-55

Bijsterveld, A.J., Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570. [Hovering between the Church and the World. The pastors of North Brabant 1400-1570] (Amsterdam, 1992)

Bijsterveld, Arnoud-Jan, ‘De kerk in het midden. De parochiekerk als centrum van de middeleeuwse dorpsgemeenschap’,Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001), 91-119 Caes, W.; Van Eldere, D.; Minnen, B., ‘Vier grafstenen en een 13de-eeuwse grafzerk van een onbekende abdis uit de abdij Vrouwenpark te Rotselaar [Four tombstones and a 13th-century tombstone of an unknown abbess of the abbey Vrouwenpark at Rotselaar], in : Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift 13 (1998), 204-225

De Smidt, F., De Sint-Jacobskerk te Gent, archeologische studie [The Saint-James Church in Ghent, Archaeological Study] (Brussels, 1966)

Kroesen, Justin E. A.; Steensma, Regnerus, The interior of the medieval village church. Het middeleeuwse dorpskerkinterieur (2004)

Vanden Broecke, S., ‘Seculiere geestelijken in het 17de-eeuwse bisdom Gent: een prosopografie [Secular clergy in the 17th Century Diocese of Ghent: a prosopography]’, in Trajecta 3 (1994), 193-208

Verstraeten, F., De Gentse Sint-Jakobsparochie, deel I –IV [The Saint-James Parish in Ghent, I –IV] (Gent, 1975)

Vroom, W., De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen: de financiering van de bouw tot de beeldenstorm [Our Lady Church in Antwerp: The Building Finances until the Iconoclasm] (Antwerpen, 1983)

 
Parish-related Studies

Blockmans, W., ‘Peilingen naar de sociale strukturen in Gent tijdens de late 15e eeuw [Surveys on the Social Structures in Ghent during the Late 15th Century]’, in W. Blockmans, Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de veertiende en vijftiende eeuw. Deel 1. Tekst (Heule, 1971)

Bogaers, L., Aards, betrokken en zelfbewust: de verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600[Earthly, Engaged and Self-conscious : the Interweaving of Culture and Religion in Catholic Utrecht, 1300-1600] (Utrecht, 2008)

Cloet, M., Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen. Tielt van 1609-1700 [Church Life in the rural deanery of Tielt] (Louvain, 1968)

” (ed.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis [The Diocese Ghent (1559-1991). Four Ages of History] (Gent, 1992)

Dambruyne, J., Corporatieve middengroepen, aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld [Corporate Middle Groups, Aspirations, Relations and Transformations in the 16th Century Ghent Crafts World] (Gent, 2002)

Den Heyligen Sant Al in Brabant: De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint Job 1000-2000 (Averbode, 2011) [book informationLink opens in a new window]

Doperé, F.; Minnen, B., ‘De verborgen romaanse toren (2de helft 11de eeuw) in de Sint-Pieterskerk te Rotselaar [The hidden Romanesque tower (2nd half 11the century) in the neo-gotic St-Peter’s church of Rotselaar)], in: Monumenten en Landschappen, 16 (6/1997), p. 38-54.

“ , Minnen B.; Van der Eycken M.; Klinckaert J.; Brabantse bouwmeesters. Verhalen uit de late Middeleeuwen. Bouwen met ijzerzandsteen in de Demerstreek [Brabantine architects. Stories out of the Late Middle Ages. Building with iron stone in the Demer valley] (Leuven, 2003) (includes the churches of the towns of Diest and Aarschot and of the village of Wezemaal)

Jacobs, M., ‘Sociaal kapitaal van buren. Rechten, plichten en conflicten in Gentse gebuurten (zeventiende-achtiende eeuw) [Social Capital of Neighbours. Rights, Duties and Conflicts in Ghent Neighborhoods (17th – 18th century)]’, inVolkskundig bulletin 22 (2/1996), 149-176

Marnef, G., ‘Een kanunnik in troebele tijden. Franciscus Doncker, voorman van de contrareformatorische actie te Antwerpen (1566-1573) [A Canon in Troubled Times. Francisus Doncker, Foreman of the Counter-reformed Action in Antwerp]’, in Geloven in het verleden. Studies over godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 1996)

Minnen, B., ‘Augustijn Opten Berch (+ 1508), schenker van de koperen doopvont van Rotselaar [Augustyn Opten Berch, donor of the brass baptismal font of Rotselaar]’, in : De Brabantse Folklore 244 (1984), p. 294-318.

“ , ‘Armenzorg te Rotselaar in de 16de eeuw. Een rekening van de Heilige Geest uit 1565 [Poor relief in Rotselaar in the 16the century. An account of the Holy Spirit of 1565]’, in: Oost-Brabant, 23 (1986), p. 168-181.

“ , Een landelijke parochie in de middeleeuwen: Rotselaar (1044-1559) [A rural parish in the middle ages: Rotselaar]Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis,publicatie nr. 99 (Leuven, 1991), 265 pp.

“ , ‘Het ontstaan van de parochie Haacht (1231) [The creation of the parish of Haacht (1231)]’, Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift 9 (1994) 87-94.

“ ;Dopere, F.; Van Eldere, D.; Cardon, B., De Sint-Pieterskerk van Rotselaar, 1844-1848. Een nieuwe kerk met oude wortels [The Saint Peter’s church of Rotselaar. A new curch with old roots] (Rotselaar, 1998), p. 11-116.

“ ;‘Sociaal onderscheid bij de inning van de graantienden in Rotselaar in de 14de eeuw. Een oorkonde uit 1345 [Social distinction at the collection of the tithes in Rotselaar in the 14th century. A charter of 1345]’, Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift 15 (2000), 118-120

“ ; ‘Van schemerzone tot grenslijn. Werchter (bisdom Luik) en de nieuwe parochie Schriek (bisdom Kamerijk), 1309-1329 [From twilight zone to boundary line. Werchter (diocese of Liege) and the new parish Schriek (diocese of Cambrai), 1309-1329]’, Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift 17 (2002) 258-266

“ ; ‘Een begijnengemeenschap te Wezemaal rond 1300 [A beguine community at Wezemaal around 1300 – discovery of an unkkown beguine community in a rural parish]’, Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift 19 (2004), 112-121

“ ;‘Wezemaal, centrum van de Sint-Jobsdevotie in de Nederlanden, 15de en 16de eeuw [Wezemaal, center of the devotion to Saint Job in the Netherlands, 15th and 16th century]’, in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen 16 (2004), 118-125

“ ; De gevolgen van de oorlog voor de abdij Vrouwenpark en haar bezittingen volgens de abdijrekening van 1488-1489 [The consequences of the war for the abbey of Vrouwenpark and her possessions according to the abbey’s accounts of 1488-1489],Oostbrabantse historische teksten, nr. 4 (Tielt-Winge, 1987), 52 pp. (Vrouwenpark (‘Ladies Park’) was an abbey of Cistercian nuns in the village of Rotselaar but within the parish boundaries of Wezemaal)

Moerman, J. ‘t Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland [The rich history of the smallest village in the Netherlands] (Schipluiden, 2012)

Niemeijer,H. E., Calvinisme en koloniale stadscultuur Batavia 1619-1725 (Amsterdam, 1996)

Ramakers, B., Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd[Plays and Figures. Theatrical Arts and Processions in Oudenaarde between the Middle Ages and Modern Times] (Amsterdam, 1996)

Schutte, G. J. (ed.), Het Indisch Sion: De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Hilversum, 2002)

Simons, W., Stad en apostolaat: de vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. 1225- ca. 1350) [Town and Apostolate: the Settlement of the Mendicant Orders in the County of Flanders (ca. 1225- ca. 1350) (Brussel, 1987)

Simons W., Bedelordekloosters in het graafschap Vlaanderen: Chronologie en topografie van de bedelorde verspreiding voor 1350 [Mendicant Monastic Orders in the County of Flanders: Chronology and Topography of the Dispersion of the Mendicant Order before 1350] (Brugge, 1987)

Simons, W., Stad en apostolaat: de vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. Ramakers, B., Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd [Plays and Figures. Theatrical Arts and Processions in Oudenaarde between the Middle Ages and Modern Times] (Amsterdam, 1996)

Simons W. en Trio P., ‘Begijnen, begarden en tertiarissen in het middeleeuwse Ieper [Beguines, Begards and Tertiarisses in Medieval Ieper]’, in Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 4 (2001), 118-167

Trio, P., Volksreligie als Spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen[Popular Religion as a Mirror of the Urban Society. The Brotherhoods in Ghent in the Late Middle Ages] (Leuven, 1993)

Van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, C. W. Th. Baron, De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië haar ontwikkeling van 1620-1939 (The Hague, 1947)

Van Bruaene, A.-L., Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650)[Om Beters Wille. Societies of Rhetoricians and the Urban Culture in the Southern Netherlands (1400-1650)] (Amsterdam, 2008)

Van Bruaene, A.-L., De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewustzijn (14e tot 16e eeuw) [The Ghent Memorial Books as a Mirror of Urban Historical Conscience (14th to 16th Century)] (Gent, 1998)

Verdée, J., ‘De betekenis van de Dominicanen in Gent vlak voor en tijdens de reformatie (1456-1584) [The meaning of the Dominicans in Ghent Before and During the Reformation (1456-1584)]’ (Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Ugent 2008 [unpublished master thesis University of Ghent, 2008])

 

FINNISH

(with special thanks to Miia Kuha)

Parish-Focused Studies

Alaja, Paavo, Suomen maalaisseurakuntien köyhäinhoito luterilaisen ortodoksian aikana (1571 - 1686) [Poor relief in the land parishes of Finland during the period of Lutheran orthodoxy] (Helsinki, 2013)

Juva, Mikko 1955. Varsinais-Suomen seurakuntaelämä puhdasoppisuuden hallitsemina vuosisatoina (1600–1808). Varsinais-Suomen historia VII: 3-4. [Parish life in Finland Proper during the centuries of Lutheran orthodoxy (1600-1808). History of Finland Proper VII: 3-4] (Turku, 1955)

Kuha, Miia, Pyhäpäivien vietto varhaismodernin ajan Savossa (noin vuoteen 1710)Link opens in a new window [The observance of holy days in early modern Savo (Eastern Finland)] (Jyväskylä, 2016) [English summaryLink opens in a new window]

Lempiäinen, Pentti, Piispan- ja rovastintarkastukset Suomessa ennen isoavihaa [Visitations by bishops and provosts in Finland before the Great Northern War to 1713] (Helsinki, 1967)

Rantanen, Arja, Pennförare i periferin: Österbottniska sockenskrivare 1721–1868Link opens in a new window [Transcribers in the periphery: Parish scribes in Ostrobothnia 1721–1868] (Turku, 2014) [English summaryLink opens in a new window]

Viitaniemi, Ella, Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen Paikallisyhteisön poliittinen kulttuuri ja Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730-1786 [Changes in the Political Culture and Local Community Shown in the Building Process of Kokemäki Stone Church] (Tampere University Press, 2016) [English summaryLink opens in a new window]
[http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0096-8.

 

Parish-Related Studies

Aalto, Seppo, Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina. Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621–1700. [Church and state as guardians of morals: sexual crime, the authorities and the community in the County of Porvoo 1621-1700] (Helsinki, 1996)

Eilola, Jari, Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa [On the borderlines. Defining the accepted and forbidden in witchcraft and magic cases from the late 17th century] (Helsinki, 2003)

Haikari, Janne, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä: vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla. [In front of master, God and honest men: exercise of power and operational environments of local officials in late seventeenth-century Satakunta (c. 1650-1680)] (Jyväskylä, 2009)

Kietäväinen-Sirén, Hanna, Erityinen ystävyys. Miehen ja naisen välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n. 1650–1700). [The special friendship: love between a man and a woman in early modern Finland (ca. 1650-1700)] (Jyväskylä 2015)

Laasonen, Pentti, Pohjois-Karjalan luterilainen kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin vallan aikana. [Lutheran popular culture in Northern Karelia during the Swedish period] (Helsinki, 1967)

Matikainen, Olli, Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500–1600-luvulla [Recovering blood: violence and community in the age of transition: the case of eastern Finland from the Middle Ages until 1700] (Helsinki, 2002)

Vilkuna, Kustaa H. J., Juomareiden valtakunta. Suomalaisten känni ja kulttuuri 1500–1850. [The realm of drinkers 1500-1850: The Finnish intoxication and culture] (Helsinki 2015)

 

FRENCH

Parish-Focused Studies

Ackermann, U. et al. (eds), Histoire de la paroisse (Angers, 1988)

Adam, Paul, La vie paroissiale en France au XIVe siècle (Paris, 1964)

Angelo, Vladimir, Les curés de Paris aux XVIe siècle (Paris, 2005)

Aubrun, M., La paroisse en France des origins au XVe siècle (1986; 2nd edn, Paris: Picard 2008)

Avril, J., ‘La paroisse médiévale’, in: Revue d’Histoire de l’Eglise de France 74 (1988), 98-113

Bissegger, Arthur, Une paroisse raconte ses morts: L’obituaire de l’église Saint-Paul à Villeneuve, XIV-XV siècles (Lausanne, 2003)

Bos, A., ‘Les archives des fabriques parisiennes à la fin Moyen Âge et à l’époque moderne’, in: Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 156 (1998), 369-405

Bonzon, Anne, L’Esprit de clocher: Prêtres et paroisses dans le diocèse de Beauvais (1535-1650) [The Spirit of the Bell Tower. Priests and Parishes in the Diocese of Beauvais (1535-1650)] (Paris, 1999)

” , ‘Sociologie religieuse et histoire sociale: la paroisse’, in: Philippe Büttgen, Christophe Duhamelle (eds), Religion ou confession. Un bilan franco-allemand sur l’époque moderne (XVIe – XVIIIe siècles) (Paris, 2010), 373-92

Bonzon, A.; Guignet, Ph. and Venard, M. (eds), La Paroisse Urbaine: Du Moyen Åge à nos Jours, Histoire Religieuse de la France (Paris: Éditions du Cerf, 2014), 115-25 [book detailsLink opens in a new window]

Boone, M., De Hemptinne, Th., ‘Le clergé séculier gantois en 1498-1499 [The secular clergy of Ghent in 1498-1499]’, in Bulletin de la Commission royale d’Histoire 149 (1983), 377-430

Bost, H; Reymond, B. (eds), ‘L’architecture des temples réformés (XVI-XVIIe siècles)’, Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français 152 (3/2006)

Brunet, Serge, Les prètres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales sous l’Ancien Régime (Aspet, 2001)

Chézodeau, B., Choeur clos, choeur ouvert: De l’église medieval à l’église tridentine (Paris, 1998)

Communautés rurales, vol IV: Europe occidentale, Receuils de la société Jean Bodin 43 (Paris, 1984)

Constant, G., ‘Une source négligée de l’histoire ecclésiastique locale: les registres anciens de marguilliers’, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 34 (1938), 504-541

Coste, J., ‘L’institution paroissiale à la fin Moyen Âge: Approche bibliographique en vue d’enquêtes possibles’, Mélanges de l’école française de Rome – Moyen Âge 96 (1984)

Coulet, Noël, ‘Au miroir des visites pastorales : les villages du diocèse d’Aix-en-Provence, XIVe-XVe siècle’, in Cahiers de Fanjeaux 40 (2006), 121-139

” , ‘Paroisse, œuvre et communauté d’habitants en Provence (le diocèse d’Aix dans la première moitié du XIVe siècle)’, in Cahiers de Fanjeaux 25 (1990),215-237

Coutiez, Y.; Van Overstraeten, D. (eds), La paroisse en questions (Ath, 1997)

Crouzet-Pavan, É.; Vuillemin, P., ‘De Communi Concordia... Comptabilités paroissiales vénitiennes à la fin du Moyen Âge’, in: G. Castelnuovo & S. Victor (eds), L’Histoire à la source: acter, compter, enregistrer (Catalogne, Savoie, Italie, XIIe-XVe siècle) (Chambéry, 2017), 421-442

Delmaire, Bernard, ‘Les paroisses rurales du 11e au 15e siècle dans les diocèses d’Arras, Cambrai, Tournai et Thérouanne: état de la question’, in: La paroisse en questions: Des origines à la fin de l’ancien régime (Ath, 1998), 49-92

” ; Deregnaucourt, Gilles; Hilaire, Yves-Marie, ‘LA PAROISSE DEPUIS 1000 ANS’ = Revue du Nord n. 340, a. LXXXIII (2001)

- Bernard Delmaire, Les actes de fondation de paroisse dans le Nord de la France aux XII-XIII siècles, p. 253

- Cédric Dessaint, Le plus ancien compte d’une église de Lille: Sainte-Catherine, 1385-1387, p. 279

- Joffrey Merlin, Les plus anciens comptes de fabrique de l’église paroissiale de Lambersart (1483-1513), p. 295

- Anne Bonzon, Paroisse rêvée, paroisse vécue: le point de vue de curés citadins au temps de la Réforme catholique. L’exemple de Beauvais, in: Revue du Nord 340 (2/2001),319-39

- Christophe Delporte, Du bon usage ” de ses ors “, ou les comptes de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine d’Arras (1669-1730), p. 341

- Gilles Deregnaucourt, Évêques, prêtres et paroisses dans les Pays-Bas catholiques du Concile de Trente aux Lumières (provinces ecclésiastiques de Cambrai et Malines et diocèse de Liège) (Habilitation à diriger des recherches), p. 431

Delsalle, Paul, Histoires de familles: Les registres paroissiaux et d’état civil, du Moyen-Âge à nos jours. Démographie et généalogie (Besançon, 2009) [publisher information]

Dorthe, Lionel, Le berger et son troupeau: Prieurs et curés d’Ayent en conflit (diocèse de Sion – 15e siècle), Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale 40 (Lausanne, 2007)

Duc, P.-É., Annuaire du diocèse d’Aoste (Ivrea: Imprimerie du Séminaire, 1873-1876, 1891-1900)

Dumoulin, J., ‘La paroisse urbaine à la fin du moyen âge. Le cas de quatre villes de l’ancien diocèse de Tournai: Bruges, Gand, Lille et Tournai [The Urban Parish at the End of the Middle Ages. The Case of Four Towns in the Old Diocese of Tournai: Bruges, Ghent, Lille and Tournai]’, in Y. Coutiez and D. Van Overstraeten (eds), La paroisse en questions. Actes du colloque de Saint-Ghislain, 25 novembre 1995 (Mons, 1998), 95-108

‘L’Eglise au village: Lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses’ = special issue of Cahiers de Fanjeaux 40 (2006) [with essays on religious space, village religion and economic aspects]

40 (2006) [with essays on religious space, village religion and economic aspects]

L’encadrement religieux des fidèles au Moyen Age et jusqu’au Concile de Trente (vol 1, Paris, 1985)

Follain, Antoine (ed.), L’argent des villages: comptabilités paroissiales et communales, fiscalité locale du XIIIe au XVIIIe siècle. Actes du colloque d’Angers, 30-31 octobre 1998, organisé par Antoine Follain et Jean-Michel Matz, Bibliothèque d’histoire rurale 4 (Angers: Association d’histoire des sociétés rurales; Rennes: Presses universitaires, 2000)

” , ‘Les “certificats”, “consentements” et comptes des paroisses bas-normandes au XVIIe siècle: un corpus de sources à reconstituer et une enquête à mener’, in: Annales de Normandie 51 (2001), 211-28

” , Le Village sous l’Ancien Régime [The village during the Ancien Regime] (Paris, 2008)

Fournier, M., ‘Les comptes de l’œuvre de l’église Saint-Michel de Carcassonne au début du xve siècle’, in: La paroisse en Languedoc (xiie-xive s.) (Toulouse, 1990), 111-147

L. Frisch-Pinaud, ‘La vie paroissiale à Saint-Jacques-de-la-Boucherie au xve siècle’, Paris et Île-de-France, 33 (1982), 7-77

Gaudemet, J., ‘La vie paroissiale en occident au moyen âge et dans les temps modernes’, in: Communautés rurales, 65-86

Goujard, P., ‘Les fonds de fabriques paroissiales’, in: Revue d’Histoire de l’Eglise de France 68 (1982), 99-111

” , Un catholicisme bien tempéré. La vie religieuse dans les paroisses rurales de Haute-Normandie 1680-1789 (CTHS, 1996)

Grosse, C., Les rituels de la cène. Le culte eucharistique réformé à Genève (Geneva, 2008)

Huard, G., ‘Considérations sur l’histoire de la paroisse rurale des origines à la fin du moyen âge’, in: Revue d’Histoire de l’Eglise de France 24 (1938), 5-22

Jackson-Lualdi, K., ‘Obéir les commandements de Dieu et de l’Eglise: Culte paroissial et Contre-Réforme gallicane’, Revue d’Histoire de l’Eglise de France 84 (1998)

Kloczowski, J., ‘Communautés rurales et communautés paroissiales en Europe médiévale et moderne’, in: Communautés rurales, 87-106

Larquié, Claude, ‘Etude de démographie madrilène: la paroisse de San Ginés de 1650 à 1700’, Mélanges de la Casa de Velázquez 2 (1966), 225-57

“ , ‘Quartiers et paroisses urbaines: l’exemple de Madrid au 17e siècle’, in Annales de Démographie Historique (1974), 165-196

Le Flem, Jean-Paul, ‘Étude d’un tissu urbain: la paroisse de San Miguel de Ségovie, Xve-XVIIe siècles’, in Tolède et l’expansion urbaine en Espagne, 1450-1650 (Madrid: Casa de Velázquez, 1991), 237-248

Lemaître, Nicole, Le Rouergue flamboyant: clergé et paroisses du diocèse de Rodez, 1417-1563 (Paris, 1988)

” et al. (eds), Histoire des curés (Paris, 2002)

” , ‘Ecrire l’histoire des curés sur le temps long’, in: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 60 (1/2006), 5-16

‘La paroisse en Languedoc : XIIIe-XIVe siècles‘ = special issue of Cahiers de Fanjeaux 25 (1990)

Le Pas de Sécheval, A., ‘Le mécénat laïc dans les églises de Paris au XVIIe siècle: quelques réflexions’, in: P. Julien (ed.),L’édifice religieux: lieu de pouvooir, pouvoir du lieu (Aix-en-Provence, 2000)

Massaut, Jean-Pierre; Henneau, Marie-Elisabeth (eds), La christianisation des campagnes (Brussels, 1996)

Merlin, J., ‘Les plus anciens comptes de fabrique de l’église paroissiale de Lambersart (1483-1513)’, Revue du Nord (2001), 295-319

Meurgey, Histoire de la paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, Paris, 1925 [with accounts from 1455-1467]

Paravy, Pierrette, De la Chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné: Évêques, fidèles et déviants (vers 1340 – vers 1530), Colléction de l’École française de Rome, 183-184 (2 vols, Rome, 1993)

Pasche, V., Pour le salut de mon âme: Les Lausannois face à la mort (XIVe siècle) (Lausanne, 1989)

Pégeot, Pierre, ‘La vie d’une fabrique: Porrentruy (XVe-début XVIe siècle)’, in: Jean-Claude Rebetez (ed.), La donation de 999 et l’histoire de l’ancien Evêché de Bâle (Porrentruy, 2002), 339-45

Perinetti, R.; Papone, P., ‘La paroisse’, in: Les institutions du Millénaire (Quart: Musumeci, 2001), 250-263

Rauner, Anne, 'Tenir les comptes d'anniversaires dans les paroisses du diocèse de Strasbourg à la fin du Moyen Âge', Coptabilité(S). Revue d’histoire des comtabilités 10 (2019)

Recherches sur l’économie ecclésiale à la fin du Moyen Age autour des collégiales de Savoie. Actes de la Table ronde internationale d’Annecy, 26-28 avril 1990, Mémoires et documents publiés par l’Académie Salésienne, XCVII (Annecy, 1991)

Restif, Bruno, La révolution des paroisses: culture paroissiale et réforme catholique en Haute-Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles (Rennes, 2006)

Staub, M., Les paroisses et la cité: Nuremberg du XIIIe siècle à la Réforme (2003)

Ulbrich, C., ‘Gemeinde: commune, paroisse’, in: P. Büttgen & C. Duhamelle (Hg.), Religion ou confession. Un bilan franco-allemand sur l’époque moderne (XVIe – XVIIIe siècles) (Paris, 2010), 393-414

A. Uyttebrouck, ‘Des documents déconcertants : les comptes des pauvres de la paroisse de Meeffe (1395-1416)’, in : J.-M. Duvosquel, A. Dierkens (eds), Villes et campagnes au Moyen Âge. Mélanges Georges Despy (Liège, 1991), 693-711

Venard, M., ‘La construction des églises paroissiales de XVe au XVIII siècle’, Revue d’Histoire de l’Eglise de France 73 (1987)

Vicaire, Marie-Humbert (ed.), La Paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe s.), Cahiers de Fanjeaux, 25 (Toulouse, 1990)

Vincent, C., ‘L’avènement du curé et la cure d’âmes dans la pastorale médiévale: Bilan et perspectives de recherché dans le domaine français’, in: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 60 (1/2006), 17-30

Vuillemin, Pascal, Parochiæ Venetiarum: Les paroisses de Venise au Moyen Âge (Paris: Classiques Garnier, 2018) [publisher information] [contents] [bibliography]

 

Parish-Related Studies

Binz, L., Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève 1378-1450 (Geneva, 1973)

Bonnassie, Pierre, Le Clergé rural dans l’Europe médiévale et moderne, Flaran 13 ( Toulouse, 1995)

Boscani Leoni, Simona, ‘Les images abîmées entre iconoclasme, pratiques religieuses et rituels magiques’, in: Images Re-vues 2 (2006) [e-textLink opens in a new window]

” , Essor et fonctions des images religieuses dans les Alpes: L’exemple de l’ancien diocèse de Coire c. 1200-1530 (Bern, 2008)

Boucheron, P.; Chiffoleau, J. (eds), Religion et société urbaine au Moyen Âge: Etudes offertes à Jean-Louis Biget (2000)

Bouyssou, M., Réforme catholique et déchristianisation dans le sud du diocèse de Beauvais 1535-1650 (Paris, 1999)

Boyer, Jean-Paul, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval. La Vésubie (XIIIe-XVe siècles) (Nice, 1990)

Campos, Maria Amélia Álvaro de, ‘Les collégiales de Coimbra dans le contexte des collégiales médiévales portugaises. La typologie des institutions et organisation des chapitres (12e-15e s.)’, Revue d’Histoire Ecclésiastique 114 (3-4/2019) 615-644. https://doi.org/10.1484/J.RHE.5.119135.

“, ‘Un quotidien partagé entre clercs et laïcs: la gestion de la vie communautaire des chapitres séculiers de Coimbra d’après leurs statuts (XIVe et XVe siècles)’, in Anne Massoni & Maria Amélia Campos (dirs.) – La vie communautaire et le service à la communauté. L’exemple canonial et ses répercussions dans le monde laïc. (Europe Occidentale, du XIe au XVe siècle) (Évora: Open Edition, Publicações do Cidehus, 2020). https://doi.org/10.4000/books.cidehus.1169 ; https://books.openedition.org/cidehus/11697

“, ‘La commémoration des défunts ecclésiastiques et laïcs dans la collégiale de São Bartolomeu de Coimbra (XIIe-XVe siècles)’, in Anne Massoni & Maria Amélia Campos (dirs.), La vie communautaire et le service à la communauté. L’exemple canonial et ses répercussions dans le monde laïc. (Europe Occidentale, du XIe au XVe siècle) (Évora: Openedtion, Publicações do Cidehus, 2020). https://doi.org/10.4000/books.cidehus.12163; https://books.openedition.org/cidehus/12163 

Châtellier, L., Tradition chrétienne et renouveau catholique dans le cadre de l’ancien diocèse de Strasbourg 1650-1770 (Paris, 1981)

Christin, Olivier; Krumenacker, Yves (eds), Les protestants à l’epoque modern: une approche anthropologique (Rennes: pur-editions, 2017)

Croix, A., La Bretagne aux 16e et 17e siècles: La vie, la mort, la foi (Paris, 1980)

De Cevins, M.-M., L’Église dans les villes hongroises à la fin du Moyen Âge (Paris, Budapest, and Szeged, 2003) [esp. pp. 126-7, 132, 154, 251]

" , ‘Assistance et charité en Hongrie médiévale (fin XIIIe-début du XVIe siècle)’, in: Ph. Haudrère (ed.), Pour une histoire sociale des villes: Mélanges offerts à Jacques Maillard (Rennes, 2006), 381-402

Delmaire, B., Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du XIVe siècle: Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen Age (Arras, 1994)

Dubuis, Pierre, Une économie alpine à la fin du Moyen Age: Orsières, L’Entremont et les régions voisines, 1250-1500, Cahiers de Vallesia, 1 (2 vols, Sion, 1990)

Duc, J.-A., Histoire de l’Eglise d’Aoste, 10 vols (1901-1915)

Ferté, J., La vie religieuse dans les campagnes parisiennes 1622-1695 (Paris, 1962)

Follain, Antoine; Larguier, Gilbert (eds), L’impôt des campagnes: Fragile fondement de l’état dit moderne, XVe-XVIIIe siècle (Paris, 2005)

Fossier, R., Paysans d’occident XIe- XIV siècles (Paris, 1984)

Froeschlé-Chopard, M.-H., Espace et sacré en Provence XVI-XX siècle: Cultes, images, confréries (Paris, 1994)

Guerreau, Alain, ‘Quelques caractères spécifiques de l’espace féodal européen’, in: N. Bulst; R. Descimon; A. Guerreau (eds), L’Etat ou le roi: les fondations de la modernité monarchique en France (XIVe-XVIIe siècle) ( Paris, 1996), 85-101

“ , ‘Les pélerinages du Mâconnais: une structure d’organisation symbolique de l’espace’, Ethnologie française 12 (1982), 7-30

Histoire de la Bretagne et des Pays Celtiques, vol. 3 : De 1532 á 1789 (3rd edn, Morlaix, 1986), esp. pp. 38-47

Iogna-Prat, Dominique, La Maison Dieu: Une histoire monumentale de l’Eglise au Moyen Âge (2006)

Larquié, Claude, ‘Une approche quantitative de la pauvreté: les madrilénes et la mort au 17e siècle’, in Annales de démographie historique (1978), 175-96

Lauwers, Michel, Naissance du cimetière: Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident medieval (2005)

Le Bras, G., L’Église et le village (Paris, 1973)

Lottin, A., Lille: Citadelle de la Contre-Réforme? (Dunkirk, 1984)

Marguerettaz, M., Les hôpitaux anciens du Val d’Aoste (Aosta: Mensio, 1870)

Matz, Jean-Michel, 'Chapellenies et chapelains dans le diocèse d’Angers (1350-1550): éléments d’enquête', in: Revue d’histoire ecclésiastique 91 (1996), 371-397

Morenzoni, Franco, Sur les routes des Alpes (Turnhout: Brepols, 2019), esp. Part I: ‘Curés et prédicateurs’

Morsel, Joseph (ed.), Communautés d’habitants au moyen âge (XI-XVe siècles) [Communities of inhabitants in the Middle Ages: 11-15th Centuries] (Paris: Editions de la Sorbonne, 2018] [publisher information; online access; see esp. section 3 on parish communities]

Rivolin, J.-G., ‘Quelques remarques sur le culte des saints en Vallée d’Aoste, au Moyen Age’, in: M. Costa (ed.), Le culte et ses rites: des témoins manuscrits aux expressions de la devotion Populaire, Actes du Colloque international d’Aoste, 2 et 3 avril 1993 (Aosta: La Vallée, 1994), 121-137

Stouff, Louis, La vie religieuse à Arles et en Provence au Moyen Age (Aix-en-Provence: Presses de l’Université de Provence, 2001)

Toussaert, J., Le sentiment religieux en Flandre à la fin du Moyen Age [The Religious Sentiment in Flanders at the End of the Middle Ages] (Paris, 1963)

Vincent, C., Des charités bien ordonnées: les confréries normandes de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle (Paris, 1988)

Wanegffelen, T., Ni Rome ni Genève: des fidèles entre deux chaires en France au XVIe siècle (1997)

Zanotto, A., ‘L’église au moyen âge’, in: idem, Histoire de la Vallée d’Aoste (Aosta: Musumeci, 1980), 87-112

“ , ‘Les confréries du Saint-Esprit dans le diocese d’Aoste’, in: Bulletin Société académique religieuse et scientifique du Duché d’Aoste / Bulletin Académie Saint-Anselme 42 (1965), 13-47

 

Thame Tithe Barn

Tithe Barn at Thame (Oxon)

Tithe barn near the parish church of Thame (Oxon.) [Photo: BK]

 
GERMAN

Parish-Focused Studies

Achilles, Walter, 'Kirchenrechnungsbücher als Quelle zur Agrarkonjunktur- und Krisenforschung', in: H.-G. Schlütter (ed.), Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart (Hannover, 1964), 39-52

Adámek, Jan, ‘Die Pfarrkirche in Záhoří bei Písek – Ein Benefizium unter der Protektion der Luxemburger’, in: Roma – Praga.Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková (Prague: Scriptorium, 2009), 71-79

Andresen, Johannes, ‘Stadt und Pfarre im 16. Jahrhundert’, Der Schlern 69 (1995), 475-82

Arend, S., Zwischen Bischof und Gemeinde: Pfarrbenefizien im Bistum Konstanzvor der Reformation (Leinfelden-Echterdingen, 2003)

Bachhofer, Heidemarie (ed.), Neue Forschungen zur Geschichte der Pfarre Tulln-St. Stephan (St. Pölten, 2014)

Bader, K. S., ‘Universitas subditorum parochiae’, in: K. Obermeyer; H. Hagemann (eds), Festschrift für Hans Liermann zum 70. Geburtstag (Erlangen,1964), 11-25

Bayer, Petrus A., Konfessionalisierung im klösterlichen Umfeld. Die Entwicklung frühneuzeitlicher Religiosität in den Pfarren des Stiftes Schlägl (1589-1665) (Münster: Aschendorff 2017)

Beck, Rainer, ‘Der Pfarrer und das Dorf. Konformismus und Eigensinn im katholischen Bayern des 17./18. Jahrhunderts, in: Richard van Dülmen (ed.), Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung (Frankfurt a.M., 1988), 107-143

Ber­noulli, Johannes, 'Die Kirchgemeinden Basels vor der Reformation', in: Basler Jahrbuch (1894), 220-243; (1895), 99-162

Beyer, J., ‘Stiftung, Plazierung und Funktion von Wand- und Kronleuchtern in lutherischen Kirchen’, in: Zeitschrift für Lübeckische Geschichte 92 (2012), 101-50

Beyerle, K., ‘Die Pfarrverbände der Stadt Köln im Mittelalter und ihre Funktion im Dienst des weltlichen Rechts’, in:Jahresberichte der Görres Gesellschaft (1929-30), 95-106

Biermann, F.; Schneider, M.; Terberger, Th. (eds), Pfarrkirchen in Städten des Hanseraumes. Beiträge eines Kolloquiums vom 10. bis 13. Dezember 2003 in der Hansestadt Stralsund, Archäologie und Geschichte im Ostseeraum 1 (Rahden, 2006)

Bitterli, Daniel et al., Die Kirche im Dorf : 700 Jahre Pfarrei Freienbach, ed. Römisch-Katholische Kirchgemeinde Freienbach (Freienbach, 2008)

Blickle, Peter, ‘Pfarrkirchenbürger?’, in: Christian Hesse et al. (eds), Personen der Geschichte, Geschichte der Personen (Basel, 2003), 153-164

Brademann, Jan; Freitag, Werner (eds), Leben bei den Toten: Kirchhöfe in der ländlichen Gesellschaft der Vormoderne (Münster, 2007)

Brandl, M., Pfarrkirchenarchitektur im fränkischen Raum des 13. Jahrhunderts (Gerchsheim, 2003)

Brinkmann, Jens-Uwe, ‘Stadt- und Ratskirchen in den sächsischen Städten um 1500. Ein Überblick’, in: M. Puhle (ed.) Hanse, Städte, Bünde, Pt. 1 (Braunschweig, 1996), 450-73

Brückner, Carola, ‘Das ländliche Pfarrbenefizium im hochmittelalterlichen Erzbistum Trier, Teil II’, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte 115 KA 84 (1998), 94-269; 116 KA 85 (1999), 298-386

Buchwald, Georg, 'Das Rechnungsbuch der Kirche zu Niedersteinbach vom Jahre 1460 bis zur Reformation', in: Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte 32 (1919), 43-63

Bünz, Enno, ‘Streitigkeiten zwischen Pfarrer und Gemeinde 1530 in Gaukönigshofen’, in: K. Wittstadt (ed.), Kirche und ländliche Gesellschaft in Mainfranken von der Reformation bis zur neuesten Zeit (1988), 1-41.

” , ‘“Die Kirche im Dorf lassen …”: Formen der Kommunikation im spätmittelalterlichen Niederkirchenwesen’, in: W. Rösener (ed.), Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne (Göttingen, 2000), 77-167

” , ‘Zur Lage der Pfarrgeistlichkeit im Bistum Würzburg nach dem Bauernkrieg’, in: Kirche und Glaube – Politik und Kultur (Würzburger Diözesangeschichtsblätter 62-3, 2001), 327-60

“ , ‘Memoria auf dem Dorf. Pfarrkirche, Friedhof und Beinhaus als Stätten bäuerlicher Erinnerungskultur im Spätmittelalter’, in: Werner Rösener (ed.), Tradition und Erinnerung (Göttingen, 2003), 261-305

” , ‘Thüringens Pfarrgeistlichkeit vor der Reformation’, in: Historisches Jahrbuch124 (2004), 45-75

” , ‘Ein spätmittelalterliches Pfarrersiegel aus Klattau (Böhmen)’, in: Archiv für Diplomatik 50 (2004), 35-45

” , ‘Die mittelalterliche Pfarrei in Franken’, in: Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte 68 (2005), 51-74

” , ‘Ein Dithmarscher Pfarrherr um 1500: Andreas Brus und die St. Clemens-Kirche in Büsum’, in: Nordelbingen 74 (2005), 7-46

” , ‘Pfründenwerte nordelbischer Pfarreien im späten Mittelalter: Zur Bedeutung des Taxus beneficiorum der Hamburger Dompropstei von ca. 1336′, in: S. Arend et al. (eds), Vielfalt und Aktualität des Mittelalters: Festschrift für Wolfgang Petke zum 65. Geburtstag (Bielefeld, 2006), 281-313

” , ‘Die Gründung der St. Jürgenskapelle in Heide: Ein Beitrag zur Geschichte Dithmarschens im Spätmittelalter’, in:Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 131 (2006), 15-50

” , ‘Spätmittelalterliche Pfarrei- und Pfarrersiegel’, in: G. Signori (ed.), Das Siegel: Gebrauch und Bedeutung (Darmstadt, 2007), 31-43

” , ‘Die mittelalterliche Pfarrei in Deutschland: Neue Forschungstendenzen und Ergebnisse‘, in: Kruppa (ed), Pfarreien in Mitteleuropa, 27-66

” , Der niedere Klerus im spätmittelalterlichen Thüringen. Studien zu Kirchenverfassung, Klerusbesteuerung, Pfarrgeistlichkeit und Pfründenmarkt im thüringischen Teil des Erzbistums Mainz, Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte (Mainz, 2008)

” , ‘”Neun Teufel, die den Pfarrer quälen”: Zum Alltag in den mittelalterlichen Pfarreien der Oberlausitz’, in: L. A. Danneberg and D. Scholze (eds), Stätten und Stationen religiösen Wirkens (Bautzen, 2009), 19-54

” , ‘Die Bauern und ihre Kirche: Zum Bauboom auf dem Land um 1500′, in: M. Dreyer et al. (eds), Adel und Bauern in der Gesellschaft des Mittelalters (Affalterbach, 2012), 223-48

” , ‘”Des Pfarrers Untertanen”? Die Bauern und ihre Kirche im späten Mittelalter’, in: K. Andermann and O. Auge (eds), Dorf und Gemeinde (Epfendorf, 2012), 153-91

” , ‘Die Leipziger Stadtpfarrkirchen im Mittelalter: Anfänge – Ausbau – Ausstattung’, in: U. Siewert (ed.), Die Stadtpfarrkirchen Sachsens im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit (Dresden, 2012), 23-70

” , ‘Die erfolgreichste Institution des Mittelalters: Die Pfarrei’, in: D. Klein et al. (eds), “Überall is Mittelalter”: Zur Aktualität einer vergangenen Epoche (Würzburg, 2015), 109-38

" , 'Kredit bei den Heiligen: Die Dorfkirche als Geldinstitut in Spätmittelalter und Frühneuzeit', in: K. Andermann and G. Fouquet (eds), Zins und Gült: Strukturen des ländlichen Kreditwesens in Spätmittelalter und Frühneuzeit (Epfendorf, 2016), 41-67

" , “‘dat wi willen buwen ene kerken:’ Die Gründung des Kirchspiels Barlt in Dithmarschen 1428,” in his Die mittelalterliche Pfarrei (Tübingen: 2017), 567-92

" , 'viceplebanus, vicerector, vicecuratus - Stellvertretung als Problem der spätmittelalterlichen Pfarrseelsorge?', in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 154 (2018), 277-96

" , ‘“posuit primum lapidem” – Die Grundsteinlegung der Würzburger Marienkapelle 1377: Eine vergleichende Betrachtung’, in: Würzburger Diözesan-Geschichtsblätter 82 (2019), 11-39

“ , ‘Der “fundamentstain” des Ulmer Münsters. Hintergründe, Ablauf und Bedeutung der Grundsteinlegung 1377’, in: Ulm und Oberschwaben. Zeitschrift für Geschichte, Kunst und Kultur 61 (2019)

" , 'Die Kirche vor Ort und der Alltag der Gläubigen. Die kirchlichen Zustände im Elbe-Weser-Gebiet vor der Reformation', in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 97 (2019), 103-51

" , 'Pfarreien, Pfarrer und Pfarrgemeinden in Magdeburg: Entwicklungslinien des städtischen Niederkirchenwesens in Spätmittelalter und Reformation', in: Sachsen und Anhalt 32 (2020), 109-61

" , Die mittelalterliche Pfarrei: Ausgewählte Studien zum 13. – 16. Jahrhundert [The Medieval Parish: Selected Studies on the Period between the Thirteenth and Sixteenth Century] (Tübingen: Mohr Siebeck, 2017) [publisher information] [Rezension]

", 'Stadtpfarrkirchen und Reformation: Wandel und Bestand am Beispiel Leipzigs', in Hrachovec et al. (eds), Reformation als Kommunikationsprozess (2021), 221-46

" , 'Die Gründung einer hochmittelalterlichen Stadtpfarrei: St. Gertraud in Würzburg 1133', in: idem et al. (eds), Kirche, Glaube, Theologie in Franken (Würzburg, 2022), 305-20

" , 'Die Anfänge der Nürnberger Stadtpfarreien St. Sebald und St. Lorenz vom 12. bis zum 14. Jahrhundert', in: D. J. Weiβ (ed.), 1219 - Nürnberg wird frei (Nürnberg: Schmidt, 2023), 31-73

” ; Lorenzen-Schmidt, K.-J. (eds), Klerus, Kirche und Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Schleswig-Holstein (Neumünster, 2006)

” ; Fouquet, G. (eds), Die Pfarrei im späten Mittelalter (Ostfildern, 2013)

” ; Kühne, Hartmut (eds), Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation in Mitteldeutschland. Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung “Umsonst ist der Tod” (Leipzig, 2015)

Büttner, Bengt, Die Pfarreien der Insel Rügen. Von der Christianisierung bis zur Reformation, Forschungen zur Pommerschen Geschichte 42 (Cologne, 2007)

Caesar, E., ‘Sebald Schreyer, ein Lebensbild aus dem vorreformatorischen Nürnberg’, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 56 (1969), 1-213 [Schreyer was a churchwarden of St Sebald 1482-1503]

Cekota, Vojtěch, ‘Die Pfarreiorganisation in Mähren im 18. Jahrhundert [Parish Organization in Moravia in the 18th Century]’, in: Vývoj církevní správy na Moravě. 27. mikulovské sympozium 9.-10. října 2002. (Brno Státní okresní archiv Břeclav, 2003), 138-9

Corsten, K. Studien zur Pfarrgeschichte von St Jakob in Köln, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 158 (1956), 5-86

Dirmeier, Artur, 'Das Pfarrsystem von Regensburg: Studien zur kirchlichen Infrastruktur“, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 39 (2005), 367-384

Doležalová, Eva; Hledíková, Zdeňka, ‘Die Erforschung der Entstehung und Ausprägung des Pfarreinetzes bis zum Beginn der hussitischen Revolution in der tschechischen Geschichtswissenschaft [Czech Research on the Origins and Formation of the Parish Network until the Hussite Revolution]‘, in: Kruppa (ed), Pfarreien in Mitteleuropa, 83-98

Dormeier, Heinrich, ‘Das laikale Stiftungswesen in spätmittelalterlichen Pfarrkirchen’, in: Die Pfarrei im späten Mittelalter, eds. Bünz and Fouquet

Doubravský, Zdeněk, ‘Die Entwicklung der Organisation der kirchlichen Verwaltung in Nordwestmähren von der Schlacht am Weissen Berg bis zu den Josefinischen Reformen’, in: Vývoj církevní správy na Moravě. 27. mikulovské sympozium 9.-10. října 2002. (Brno Státní okresní archiv Břeclav, 2003), 163

Dürr, Renate, Politische Kultur in der Frühen Neuzeit. Kirchenräume in Hildesheimer Stadt- und Landgemeinden, 1550-1750 [Political Culture in the Early Modern Period. Church Spaces in Urban and Rural Communities of Hildesheim], Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 77 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2006)

Ebner, Herwig, ‘”… in cimiterio …”. Der Friedhof als Beurkundungsort’, in: H. Bräuer und E. Schlenkrich (eds), Die Stadt als Kommunikationsraum (Leipzig, 2001), 121-8

Eibl, Sabine, Küster im Fürstbistum Münster: Stabsdisziplinierung, Gemeindeansprüche und Eigeninteressen im konfessionellen Zeitalter, Westfalen in der Vormoderne 27 (Münster: Aschendorff Verlag, 2016)

Eichel, Christine, Das deutsche Pfarrhaus: Hort des Geistes und der Macht [The German Parsonage] (Cologne: Quadriga, 2012)

Elkar, R. S.; Fouquet, G., ‘”Und sie bauten einen Turm …”: Bemerkungen zur materiellen Kultur des Alltags in einer kleinen deutschen Stadt des Spätmittelalters’, in: Öffentliches Bauen in Mittelalter und früher Neuzeit, eds. U. Dirlmeier et al. (St. Katharinen, 1991), 293-328 [on the construction of the tower for the parish church of St Nikolai at Siegen]

Feine, H. E., ‘Die genossenschaftliche Gemeindekirche im germanischen Recht’, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 68 (1960), 171-196

“ , ‘Kirche und Gemeindebildung’, in: T. Mayer (ed.), Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen (Stuttgart, 1964), 53-77

Ferrari, M. (Hg.), Vil guote Buecher zuo Sant Oswalden. Die Pfarrbibliothek in Zug im 15. und 16. Jahrhundert (Zurich, 2003)

" ; Kümin, B. (eds), Pfarreien in der Vormoderne: Identität und Kultur im Niederkirchenwesen Europas, Wolfenbütteler Forschungen 146 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017) [mit Beiträgen der Herausgeber zum Forschungsstand, von Enno Bünz zur spätmittelalterlichen deutschen Pfarrei, von Arnd Reitemeier zur städtischen Pfarreikultur, von Martin Brandl zum Pfarrkirchenbau und Istvan Monok zu Pfarreibibliotheken; publisher informationLink opens in a new window]

Fischer, A., “Visitiere deine Diözese regelmäßig!”. Klerus und kirchliches Leben im Dekanat Vinschgau im Spiegel der Churer Visitationen zwischen 1595 und 1779 (Innsbruck, 2012)

Forstner, Thomas, Priester in Zeiten des Umbruchs: Identität und Lebenswelt des katholischen Pfarrklerus in Oberbayern 1918 bis 1945 (Göttingen, 2014)

Freitag, W., Pfarrer, Kirche und ländliche Gemeinschaft. Das Dekanat Vechta 1400-1803 (Bielefeld, 1998)

” (ed.), Die Pfarre in der Stadt: Siedlungskern – Bürgerkirche – Urbanes Zentrum (Cologne, 2011)

Fuchs, F., ‘Aus den Aufzeichnungen eines oberpfälzer Landpfarrers’, in: Der Pfälzer Löwe in Bayern, ed. H.-J. Becker (Regensburg, 1997), 37-55

Fuhrmann, R., Kirche und Dorf: Religiöse Bedürfnisse und kirchliche Stiftung auf dem Lande vor der Reformation (Stuttgart, 1995)

Gaasch, Karl Heinz, ‘Die mittelalterliche Pfarrorganisation in Dithmarschen, Holstein und Stormarn’, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 76 (1952), 39-81; 77 (1953), 1-96; 78 (1954), 22-49

Gehrmann, Anne, Dorfkirchen in der Niederlausitz (2009)

Götz, Johann Baptist, Das Pfarrbuch des Stephan May in Hilpoltstein vom Jahre 1511 (Münster, 1926)

Graf, Sabine, Das Niederkirchenwesen der Reichsstadt Goslar im Mittelalter (1998)

Grass, Franz, Pfarrei und Gemeinde im Spiegel der Weistümer Tirols (Innsbruck, 1950)

Groten, Manfred, 'Entstehung und Frühzeit der Kölner Sonder­ge­meinden', in: P. Johanek (ed.), Sondergemeinden und Sonderbezirke in der Stadt der Vormoderne (Cologne, 2004), 53-77

Gundacker, Felix, Pfarrortelexikon Böhmen [Parish Lexicon Bohemia] ( 2nd edn, Vienna: F. Gundacker, 1999)

” , Pfarrortelexikon Mähren [Parish Lexicon Moravia] (Vienna: F. Gundacker, 2000)

Habenicht, Georg, ‘Gottesdienstliches Leben in Windsheim vor der Reformation: Die Windsheimer Kirchner- und Organistenordnung’, in: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 70 (2001), 1-27

Haag, Norbert; Holtz, Sabine; Zimmermann, Wolfgang (eds), Ländliche Frömmigkeit. Konfessionskulturen und Lebenswelten 1500-1850 (Stuttgart, 2002)

Hamm, Berndt, Spielräume eines Pfarrers vor der Reformation. Ulrich Krafft in Ulm (Ulm: Stadtbibliothek, 2020)

Hashagen, J., ‘Laieneinfluss auf das Kirchengut vor der Reformation’, Historische Zeitschrift 126 (1922), 377-409

Head, R., ‘“Nit alls zwo Gmeinden, oder Partheyen, sondern ein Gemind”: Kommunalismus zwischen den Konfessionen in Graubünden 1530-60’, in: Kümin (ed.), Landgemeinde und Kirche, 21-57

Heepe, Johannes, Die Organisation der Altarpfründen an den Pfarrkirchen der Stadt Braunschweig im Mittelalter (PhD Göttingen, 1913)

Heiligensetzer, Lorenz, Getreue Kirchendiener – gefährdete Pfarrherren. Deutschschweizer Prädikanten des 17. Jahrhunderts in ihren Lebensbeschreibungen (Cologne, 2006) [review]

Henkelmann, Vera, 'Die spätmittelalterliche Lichtinszenierung an St. Lorenz in Nürnberg', in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 107 (2020), 97-134

Hergemöller, B.-U., ‘Die hansische Stadtpfarrei um 1300′, in: H. Jäger u.a. (eds), Civitatum Communitas (1984), 266-80

” , Pfarrenkriege im spätmittelalterlichen Hanseraum (1988)

Hersche, Peter, 'Die soziale und materielle Basis des "gewöhnlichen" barocken Sakralbaus', in: Frühneuzeit-Info 6 (2/1995), 151-71

" , 'Barockes Bauen - Last oder Lust. Eine Duplik', in: Frühneuzeit-Info 9 (1/1998), 52-3

" , ‘Katholische Opulenz kontra protestantische Sparsamkeit? Das Beispiel des barocken Pfarrkirchenbaus’, in: Kümin (ed.), Landgemeinde und Kirche, 111-27

Hlaváèek, I., ‘Zum Urkunden- und Geschäftsgut der Pfarreien und ihrer Pfarrherren in Böhmen in vorhussitischer Zeit. Zur Frage des Umfangs und der Zusammensetzung der damaligen Pfarrarchive’, in: W. Schlögl et al. (eds),Grundwissenschaften und Geschichte (1976), 242-55

Hofmann, Andrea, Psalmenrezeption in reformatorischem Liedgut. Entstehung, Gestalt und konfessionelle Eigenarten des Psalmliedes, 1523–1650 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2015) [publisher informationLink opens in a new window] [HSK-reviewLink opens in a new window]

Holzem, A., Religion und Lebensformen. Katholische Konfessionalisierung im Sendgericht des Fürstbistums Münster 1570-1800 (Paderborn, 2000)

Jähnig, B. (Concept), Kirche im Dorf: Ihre Bedeutung für die kulturelle Entwicklung der ländlichen Gesellschaft im „Preussenland“, 13. -18. Jahrhundert (Berlin, 2002)

Jan, Libor, ‘Die Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren [The Beginnings of Parish Organization in Bohemia and Moravia]’, in: Kruppa (ed), Pfarreien in Mitteleuropa, 183-99

Jakubowski-Tiessen, Manfred, ‘Wege ins Pfarramt: Pfarrerberufungen in der Frühen Neuzeit’, in: idem (ed.), Geistliche Lebenswelten (Neumünster, 2005), 99-116

Janowski, B.; Schumann, D. (eds), Dorfkirchen. Beiträge zu Architektur, Ausstattung und Denkmalpflege, Kirchen im ländlichen Raum 3 (2004)

Janssen, Wilhelm, ‘Die Differenzierung der Pfarrorganisation in der spätmittelalterlichen Diözese Köln. Bemerkungen zum Verältnis von “capella dotata”, “capella curata” und “ecclesia parochialis”‘, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 55 (1991), 58-83″

” , ‘Spätmittelalterliche Kirchenverwaltung und Pfarrseelsorge im Kölner Archidiakonat Xanten’, in: D. Geuenich (ed.), Köln und die Niederrheinlande in ihren historischen Raumbeziehungen (2000), 117-35

” , ‘Beobachtungen zum Pfarrsend in der spätmittelalterlichen Erzdiözese Köln’, in: W. Ehbrecht et al. (eds), Der weite Blick des Historikers (2002), 317-35

Jezler, P., Der spätgotische Kirchenbau in der Zürcher Landschaft (Wetzikon, 1988)

Jöckle, Cle­mens, 'Vom rechten Sitzen in der Kirche. Die Ein­richtung der Gemeindestühle re­formierter und lutherischer Kirchen der Pfalz im 18. Jahrhundert', Der Turmhahn 26 (1982), 2-15

Julius, H., ‘Landkirchen und Landklerus im Bistum Konstanz während des frühen und hohen Mittelalters. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung’ [Rural Churches and Rural Clergy in the Bishopric of Constance during the early and high Middle Ages. A terminological study] (Diss.phil. University of Constance, 2003)

Kießling, Rolf, ‘Reformation(en) in Augsburg – die Perspektive der Gemeinden’, in: T. Safley (ed.), Ad historiam humanam (2005), 29-41

” , ‘Pfarrgemeinde und Zeche bei St. Moritz. Die Mitwirkung der Laien in einer zentralen Pfarrei der Stadt’, in: G. M. Müller (ed.), Das ehemalige Kollegiatstift St Moritz in Augsburg (Lindenberg, 2006), 185-208

” ; Safley, Thomas Max; Palmer Wandel, Lee (eds), Im Ringen um die Reformation. Kirchen und Prädikanten, Rat und Gemeinden in Augsburg (Epfendorf, 2011)

Klüßendorf, N., “Gelt, so ein Klingelsack gefalt”: Das evangelische Kirchenopfer der Frühneuzeit im Lichte des Opferstocks von Rohr/Thüringen (Weimar, 1993)

Konrad, Franz, 'Der Kirchenkasten zu Wallau an der Lahn. Bericht über die Jahresrechnungen ... von 1588 bis 1832', in: Evangelische Kirchengemeinde (Wallau, 2004).

Kroesen, J. E. A., Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen (Regensburg, 2010) [on medieval side altars]

Kröll, Nicole, 'Visitationsprotokolle im Kontext frühneuzeitlicher Konfessionalisierungsprozesse. Die bischöfliche Visitation des Jahres 1582 in Pfarren im Wiener Umland', in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 131 (1/2023), 58–80

Kruppa, Nathalie (ed.), Pfarreien in Mitteleuropa im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 238 (Göttingen, 2008)

Kubinyi, András, ‘Stadt und Kirche in Ungarn im Mittelalter’, in Franz-Heinz Hye (ed.), Stadt und Kirche (Linz: Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtforschung, 1995), 179–198

Kümin, B., ‘Parish und Local Government. Die englische Kirchgemeinde als politische Institution 1350-1650’, in: P. Blickle (ed.), Gemeinde und Staat im Alten Europa (Munich, 1997), 209-38

“ , ‘“By all the whole body of the parish”: Entscheidungsfindung in der englischen Kirchgemeinde 1500-1550’ in: H. R. Schmidt; A. Holenstein; A. Würgler (eds), Gemeinde, Reformation und Widerstand (Tübingen, 1998), 85-102

“ , ‘Reformation und Pfarreileben: Englische Landgemeinden im Spiegel ihrer Rechnungsbücher’ in: idem (ed.),Landgemeinde und Kirche im Zeitalter der Konfessionen (Zurich, 2004), 129-62

” , ‘Musik in englischen Kirchgemeinden der Reformationszeit [Music in English parishes during the Age of the Reformation]‘, in: Michael Fischer, Norbert Haag and Gabriele Haug-Moritz (eds), Musik in neuzeitlichen Konfessionskulturen (16. bis 19. Jahrhundert): Räume – Medien – Funktionen (Ostfildern: Jan Thorbecke, 2014), 15-29 [publisher informationLink opens in a new window]

B. Kümin, ‘Kirchgenossen an der Macht. Vormoderne politische Kultur in den “Pfarreirepubliken” von Gersau und Dithmarschen [Parishioners in Power: Premodern political culture in the "parish republics" of Gersau and Dithmarschen]‘, in: Zeitschrift für historische Forschung 41 (2/2014), 187-230 [abstractLink opens in a new window]

" , 'Rural Society', in: U. Rublack (ed.), The Oxford Handbook on the Protestant Reformations (Oxford: OUP, 2016), 525-45

” (ed.), Landgemeinde und Kirche im Zeitalter der Konfessionen (Zurich: Chronos, 2004)

Künstle, F. X., Die deutsche Pfarrei und ihr Recht zu Ausgang des Mittelalters (Stuttgart, 1905)

Kuper, Gaby, ‘Die Ausbildung des Einbecker Pfarreiwesens im Mittelalter’, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengschichte 98 (2000), 107-130

Kurze, D., Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens (Cologne, 1966)

” , ‘Ländliche Gemeinde und Kirche in Deutschland während des 11. und 12. Jahrhunderts’, in idem, Gesammelte Aufsätze, ed. J. Sarnowski et al. (Warendorf, 1996), 47-83

“ , ‘Hoch- und spätmittelalterliche Wahlen im Niederkirchenbereich’, in: R. Schneider et al. (eds), Wahlen und Wählen im Mittelalter (Sigmaringen, 1990), 197-225

Kuys, Jan, ‘Weltliche Funktionen spätmittelalterlicher Pfarrkirchen in den nördlichen Niederlanden’, in: P. Trio and M. de Smet (eds), The Use and Abuse of Sacred Places (Leiden, 2006), 27-45

Lang, P. T., ‘Die Erforschung der frühneuzeitlichen Kirchenvisitationen: Neuere Veröffentlichungen in Deutschland’, Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 16 (1997), 185-193

Lange, U., ‘Die Gemeinde als Kirchgemeinde. Beispiele aus dem Herzogtum Holstein (17. und 18. Jahrhundert)’, in: idem (ed.), Landgemeinde und frühmoderner Staat. Beiträge zum Problem der gemeindlichen Selbstverwaltung in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in der frühen Neuzeit (Sigmaringen, 1988), 165-86

Lehner, Ulrich, 'Zur pastoralen und geschichtswissenschaftlichen Bedeutung der Pfarrarchive, dargestellt anhand des Pfarrarchivs St. Jakob zu Straubing', in: Jahresbericht des historischen Vereins für Straubing und Umgebung 99 (1997), 257-68

Leng, Rainer, Glaube und Geschäft: Kirchenfabrik, Gotteshausmeister, Kreditgeschäfte und bürgerliche Eliten im Volkacher Salbuch', in: K. Arnold and U. Feuerbach (eds), Das Volkacher Salbuch (Volkach, 2009), 125-69

Liebe, G., Die kommunale Bedeutung der Kirchspiele in den deutschen Städten (1885)

Lömker-Schlögell, Annette, Befestigte Kirchen und Kirchhöfe im Mittelalter: Eine Übersicht über das Reichsgebiet – Eine Bestandesaufnahme für das Hochstift Osnabrück (Osnabrück, 1998)

Machilek, Franz, ‘Fränkische Gotteshausbücher des 15. und 16. Jahrhunderts’, in: K. Borchardt und E. Bünz (eds), Forschungen zur bayerischen und fränkischen Geschichte (Würzburg, 1998), 249-55

Malfèr, Stefan, Kaiserjubiläum und Kreuzesfrömmigkeit. Habsburgische “Pietas Austriaca” in den Glasfenstern der Pfarrkirche zum heiligen Laurentius in Wien-Breitensee (Vienna: Böhlau Verlag, 2011)

Markmiller, Fritz, 'Die Kirchenstiftung Sankt Johannes zu Dingolfing', in: Der Storchenturm 3 (1967), 1-68

Matthaei, Georg, Die Vikariestiftungen der Lüneburger Stadtkirchen in der Kirche des Mittelalters und der Reformation (PhD Göttingen, 1928)

Maurer, Anton; Ringler Josef, Baugeschichte der Bozner Pfarrkirche, Beihefte zum Bozner Jahrbuch für Geschichte, Kultur und Kunst 8 (Bozen, 1945)

Meyer, Philipp, ‘Zur Verlesung landesherrlicher Verordnungen von den Kanzeln Niedersachsens im 16. bis 19. Jahrhundert’, in: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 48 (1950), 109-19

Michler, J. ‘Die Dorfkirche im Zeitalter der Kathedrale’, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege 50 (1992), 67-79

Monok, I., ‘Libri ecclesiae pastorumque – Zeugnisse der Protokolle der Kirchenvisitationen [Karpatenbecken]’, in: idem; Ötvös, P. (eds), Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus (Szeged, 2001), 43-54

Moosbrugger, M., Der Hintere Bregenzerwald – eine Bauernrepublik?Neue Untersuchungen zu seiner Verfassungs- und Strukturgeschichte im Spätmittelalter (Constance, 2009), esp. III.3. Pfarrliche Strukturen im Hinteren Bregenzerwald

Müller, W., ‘Der Beitrag der Pfarreigeschichte zur Stadtgeschichte’, Historisches Jahrbuch 94 (1974), 69-88

” , ‘Stadtgründung und Pfarrei’, in: Die Ortenau 61 (1981), 51-70

Museumsverein Sterzing (ed.), Die Pfarrkirche Sterzing ”Unsere Liebe Frau im Moos” mit Deutschordenshaus und Elisabethkirche (Sterzing, 1998)

Naumann, Louis, 'Zur Ausbeutung der Kirchenrechnungen', in: Zeitschrift des Vereins für Kirchengeschichte in der Provinz Sachsen 10 (1913), 129-57

Neidiger, Bernhard, ‘Wortgottesdienst vor der Reformation. Die Stiftung eigener Predigtpfründen für Weltkleriker im späten Mittelalter’, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 66 (2002), 142-189

Niederhäuser, Peter, Oberwinterthurer Kirchengeschichten (Zurich, 2015)

Nylander, I., Das kirchliche Benefizialwesen Schwedens während des Mittelalters. Die Periode der Landschaftsrechte (Lund, 1953)

Obermair, Hannes, ‘Die liturgischen Bücher der Pfarrkirche Bozen aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts’, Der Schlern 59 (1985), 516-36

” , ‘Kirche und Stadtentstehung. Die Pfarrkirche Bozen im Hochmittelalter (11.–13. Jahrhundert)‘, Der Schlern 69 (1995), 449-74

Oberste, Jörg, ‘Domkapitel und Stadtpfarrei. Verwaltungsreformen im Bistum Regensburg nach der Grossen Pest (1355-1377) [Cathedral Chapter and City Parish. Administration Reform in the Regensburg Bisphoric after the Great Plague (1355-1377)]‘, in: Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku (Prague, 2003), 93-115

” , ‘Das Bistum Regensburg im Spätmittelalter zwischen Krise und Erneuerung. Zwei Reformschriften [incl. De limitibus parochiarum civitatis Ratisbonensis] Konrads von Megenberg (?1374)’, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 64 (2001), 663-92

Oediger, F. W., ‘Niederrheinische Pfarrkirchen um 1500′, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 136 (1940), 1-62

Oepen, J., ‘Die Aufzeichnungen von Hermann von Weinsberg im Memorialbuch der Pfarrkirche St Jakob in Köln als historische Quelle’, in: Hermann Weinsberg, ed. M. Groten (Cologne, 2005), 59-77 [provides legal documents of the parish and instructions for new churchwardens]

Palmitessa, James R., ‘Wer besass die Kirchen und Klöster in Prag vor dem Dreissigjährigen Krieg? [Who Posessed the Churches and Monasteries before the Thirty-Years-War?]‘, in: J. Bahlcke, K. Lamrecht, H.-C. Maner (eds), Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt im Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag. (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2006), 431-58

Patzold, S., ‘Verortung in einer mobilen Welt. Zum Zusammenhang zwischen Kirchenzehnt und der Einhegung von Mobilität im Karolingerreich’, in: Historische Zeitschrift 309 (2/2019), 285-312

Pauly, Ferdinand, ‘Methodische Grundlagen der Pfarrgeschichtsforschung’, in: Nassauische Annalen 75 (1964), 101-110

Peters, J., ‘Der Platz in der Kirche: Über soziales Rangdenken im Spätfeudalismus’, Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte 28 (1985), 77-106

Petersen, S., Benefizientaxierungen an der Peripherie. Pfarrorganisation – Pfründeinkommen – Klerikerbildung im Bistum Ratzeburg (Göttingen, 2001)

Petke, Wolfgang, ‘Oblationen, Stolgebühren und Pfarreinkünfte vom Mittelalter bis ins Zeitalter der Reformation’, in: Hartmut Boockmann (ed.), Kirche und Gesellschaft im Heiligen Römischen Reich des 15. und 16. Jahrhunderts, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge, No. 206 (1994), 26-58

” , ‘Pfarrwitwen und Pfarradjunkten. Zur Alterssicherung mecklenburgischer Pfarrer und ihrer Witwen bis zum frühen 18. Jahrhundert’, in: H. Bei der Wieden (ed.), Menschen in der Kirche. 450 Jahre seit Einführung der Reformation inMecklenburg (Rostock, 2000), 165-218

” , ‘Die inkorporierte Pfarrei und das Benefizialrecht. Hilwartshausen und Sieboldshausen 1315-1540’, in: Niedersaechsisches Jahrbuch fuer Landesgeschichte 75 (2003), 1-34

” , ‘Wie kam die Kirche ins Dorf? Mittelalterliche Niederkirchenstiftungen im Gebiet des heutigen Niedersachsen und Harburgs’, in: Rainer Hering et al. (eds), Gottes Wort ins Leben verwandeln. Perspektiven der (nord-)deutschen Kirchengeschichte (2005), 33-68

” , ‘Die Pfarrei. Ein Institut von langer Dauer als Forschungsaufgabe’, in: Bünz and Lorenzen-Schmidt (eds), Klerus, 17-50

" , Pro cura animarum. Mittelalterliche Pfarrkirchen an Rhein und Ruhr (Siegburg: 2016)

Petneki, Aron, ‘Mittelalterliche Pfarreigeschichte in Ungarn nach 1945: Ein Forschungsüberblick‘, in: Kruppa (ed), Pfarreien in Mitteleuropa, 99-120

Pfaff, C., ‘Pfarrei und Pfarreileben’, in: Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft (2 vols, Olten, 1990), i. 203-282

Pfleger, Lucian, Die elsässische Pfarrei. Ihre Entstehung und Entwicklung (Strasbourg, 1936)

Philip, K. J., Pfarrkirchen: Funktion, Motivation, Architektur. Eine Studie am Beispiel der schwäbischen Reichsstädte im Spätmittelalter, Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 4 (Marburg, 1987)

Prange, Wolfgang, 'Die Altäre der Lübecker Marienkirche mit ihren Vikarien und Kommenden', in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 78 (1998), 143-163

" , Vikarien und Vikare in Lübeck bis zur Reformation (Lübeck, 2003)

Prongué, Jean-Paul, ‘Die Fabrica ecclesiae von Pruntrut von 1473-1524′, in: Jean-Claude Rebetez et al. (eds), Pro Deo: Das Bistum Basel vom 4. bis ins 16. Jahrhundert (Delsberg, 2006), 180-7

Ptaszyński, Maciej, ‘“…was für große sorge und mühe ein heiliger ehestandt wehre“ (Pfarrwitwe 1599). Zur Lebenssituation der Pfarrwitwen am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts” in: Konfessionen und Kulturen in der Frühen Neuzeit, ed. T. Kaufmann, K. von Greyerz (Heidelberg, 2008), 319-346

” , ‘“Si hominibus placerem, servus dei non essem”. Ein Kommunionsverweigerungsfall im Herzogtum Pommern-Wolgast im 17. Jahrhundert’, in: Barock. Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18. Jahrhundert (Warszawa, 2006), 33-54

” , ‘Oberhirte und Botschafter der protestantischen Minderheit. Daniel Ernst Jablonski und Polen-Litauen‘, in: Brückenschläge. Daniel Ernst Jablonski im Europa der Frühaufklärung, ed. Joachim Bahlcke, Bogusław Dybaś, Hartmut Rodolph (Halle, 2010), 118-135

” , ‘Friedrich Runge und sein Verzeichnis der ordinierten Geistlichen‘, in: Baltische Studien 96 (2010), 43-66

” , ‘Prediger seyn mit jhrem Ampte etwas der Welt kützel? Soziale Herkunft, Bildung und theologisches Selbstverständnis der evangelischen Geistlichkeit in den Herzogtümern Pommern‘, in: Gab es Intellektuelle in der Frühen Neuzeit? Beiträge zur Erforschung des frühneuzeitlichen gelehrten Bürgertums, ed. L. Schorn-Schütte (Berlin, 2010), 69-104

” , ‘Orthodoxie aus der Provinz und Buchgelehrsamkeit. Theologisches Selbstverständnis der evangelischen Kirche in Pommern (16./17. Jahrhundert)’, in: L. Schorn-Schütte (ed.), Gelehrte Geistlichkeit – geistliche Gelehrte. Beiträge zur Geschichte des Bürgertums in der Frühneuzeit (Berlin, 2012), 53-75

” , ‘Lutherisches Kirchenregiment im Kreuzfeuer interner Kritik? Konfliktsituationen zwischen dem Stralsunder Superintendenten und dem pommerschen Generalsuperintendenten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts’, in: J. Wischmeyer (ed.), Zwischen Ekklesiologie und Administration Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformationen (Göttingen, 2013), 155-92

Rebetez, Jean-Claude et al. (eds), Pro Deo: Das Bistum Basel vom 4. bis ins 16. Jahrhundert (Delsberg, 2006), esp. ch. 3: ‘Die Pfarrei. Aufbau, Riten, Feste und Ausschluss’

Reicke, S., Stadtgemeinde und Stadtpfarrkirchen der Reichsstadt Nürnberg im 14. Jhd., in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 26 (1925), 1-110

Reitemeier, A., ‘Rechnungswesen und Wirtschaftsführung städtischer Pfarrkirchen im späten Mittelalter’ (Habilitationsschrift, Kiel, 2002)

” , Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters: Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: Beiheft 177 (Stuttgart: Franz Steiner, 2005)

” , ‘Städtische Pfarrkirchen und ihre Verwaltung im Mittelalter: Ein Monolog’, in: Rheinische Heimatpflege 43 (3/2006), 196-209

" , ‘Pfarrkirchen als Soundzentren des Mittelalters’, in: M. Clauss; G. Mierke; A. Krüger (eds), Lautsphären des Mittelalters: Akustische Perspektiven zwischen Lärm und Stille (Vienna, 2020)

Rejchrtová, Noemi, ‘Frauen in utraquistischen Pfarreien in der Zeit vor 1620‘, in: Husitství – Reformace – Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela. 2. (Prague, 1994), 753

Riedel-Spangenberger, Ilona, ‘Konrad von Megenberg und die Parochialstruktur’, in: G. Drossbach et al. (eds), Das Wissen der Zeit: Konrad von Megenberg (1309-1374) und sein Werk (Munich: Beck, 2007), 129-44

Rössler, H., ‘Pfarrer und Kirchpröpste. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Pfarrseelsorge im 16. Jahrhundert’, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 64 (2001), 135-148

Rüthing, H., ‘Sankt Marien vor der Reformation: Ein Einblick ins kirchliche Leben Bielefelds anhand von Rechnungsbüchern’, in: J. Altenberend et al., St Marien in Bielefeld 1293-1993 (Hist. Verein für die Grafschaft Ravensberg, Sonderveröffentlichung 8, 1993), 103-32

Santifaller, Leo, Die Pfarrkirche von Bozen (Bozen, 1924)

Saulle Hippenmeyer, I., Nachbarschaft, Gemeinde und Pfarrei in Graubünden, 1400-1600, Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte 7-8 (2 vols, Chur, 1997) [vol. 8 = document volume]

” , ‘Der Weg zur Gemeindekirche: Graubünden 1400–1600 [A Way to the Community Church. Graubünden 1400–1600]’, in: František Šmahel (ed.), Colloquia mediaevalia Pragensia I: Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.–16. Jahrhundert (Prague, 1999) 279-88

” , ‘Die Entstehung der Bündner Kirchgemeinden’, in: Beckerath, A. von et al. (eds), Spätgotische Flügelaltäre, 21-30

” , ‘Der Pfarrer im Dienste seiner Gemeinde. Ein kommunales Kirchenmodell: Graubünden 1400-1600′, in: Haag et al. (eds),Ländliche Frömmigkeit, 143-57

” , ‘Chorherren und Seelsorge: Das Kloster St. Luzi und seine Pfarreien im Spätmittelalter’, Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 22 (2003), 177-89

” , ‘Die Pfarreiorganisation im churrätischen Raum’, in: P. Krafl (ed.), Sacri canones servandi sunt (Prague, 2008), 557-63

Schleif, Corine, Donatio et memoria. Stifter, Stiftungen und die Motivationen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg 1490 – 1520, Kunstwissenschaftliche Studien 58 (1990)

Schlenz, Johann, Das Kirchenpatronat in Böhmen [Church Patronage in Bohemia] (Prague, 1928)

Schmid, H. F., Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation auf westlavischem Boden und ihre Entwicklung während des Mittelalters (1938)

Schmidt, Heinrich R., Dorf und Religion: Reformierte Sittenzucht in Berner Landgemeinden der frühen Neuzeit (1995)

" , Albrecht-Birkner, Veronika; Egger, Michael; Ehrenpreis, Stefan; and Scheurer, Janine (eds), «Seelenbeschreibungen»: Eine frühneuzeitliche Quellengattung und ihr konfessions- und bildungegeschichtlicher Kontext (Berlin / Boston: De Gruyter / Oldenbourg, 2022) [open Access!]

Schmieder, Felicitas, '"Wider die geistlichen Freiheiten“ – für die Herrschaft des Rates. Das Ringen um die Kon­trolle der Pfarrseelsorge in Frankfurt am Main im 15. Jahrhundert', in: W. Freitag (ed.), Die Pfarre in der Stadt. Sied­lungs­kern – Bürgerkirche – Urbanes Zentrum (Cologne, 2011), 63-77

Schnapp, K., Stadtgemeinde und Kirchengemeinde in Bamberg vom Spätmittelalter bis zum kirchlichen Absolutismus (1999)

Schröcker, S., Die Kirchenpflegschaft (Paderborn, 1934)

Seibold, A., Sammelindulgenzen: Ablassurkunden des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Cologne, 2001) [on indulgences supporting church building activities]

Seidel, Th. A.; Spehr, C. (eds), Das evangelische Pfarrhaus: Mythos und Wirklichkeit (Leipzig, 2013)

Seider, Ulrich, Und ist ihme dargelichen worden: Die Kirche als Geldgeber der ländlichen Bevölkerung vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, dargestellt am Beispiel der Pfarrei Gottsdorf im unteren bayerischen Wald (Passau, 1996)

Sieber, Dominik Gerd, Der konfessionelle Gottesacker. Katholische und protestantische Sepulkralkultur in den oberschwäbischen Reichsstädten in der Frühen Neuzeit (Stuttgart: Kohlhammer, 2018)

Signori, G., Umstrittene Stühle. Spätmittelalterliches Kirchengestühl als soziales, politisches und religiöses Kommunikationsmedium, in: Zeitschrift für historische Forschung 29 (2002), 189-213 [on late medieval pews as communication media]

" , ‘Links oder rechts? Zum “Platz der Frau” in der mittelalterlichen Kirche’, in: G. Schwerhoff and S. Rau (eds), Zwischen Gotteshaus und Taverne (Cologne: Böhlau, 2004), 339-382

" , 'baptismus est ianua omnium et fundamentum. Die Taufe in Dogmatik, Liturgie, Tafelmalerei und Kleinarchitektur in der zweiten Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts', in: E. Bünz & G. Fouquet (eds), Die Pfarrei im späten Mittelalter (Ostfildern, 2013), 233-57 [richly-illustrated survey on baptismal theology and late medieval fonts]

Sladeczek, Martin, Vorreformation und Reformation auf dem Land in Thüringen. Strukturen – Stiftungswesen – Kirchenbau – Kirchenausstattung (Cologne: Böhlau, 2018)

Spornberger, Alois, Geschichte der Pfarrkirche von Bozen. Mit einem kunstgeschichtlichen und einem archivalischen Anhange (Bozen, 1894)

Stampfer, Helmut, ‘Zur Baugeschichte der Alten Grieser Pfarrkirche’, Der Schlern 54 (1980), 255-250

” ; Walder, Hubert, Michael Pacher in Bozen-Gries: der Flügelaltar in der Alten Pfarrkirche (2nd edn, Bozen, 1992)

Stefanovitch, P., ‘Die russische Pfarrei im 16. und 17. Jahrhundert’, in: Kümin (ed.), Landgemeinde und Kirche, 163-85

Stewing, Frank-Joachim, ‘Bibliothek und Buchbesitz einer spätmittelalterlichen Pfarrkirche im mitteldeutschen Raum: Das Beispiel Rudolstadt’, in: E. Bünz (ed.), Bücher, Drucker, Bibliotheken in Mitteldeutschland. Neue Forschungen zur Kommunikations- und Mediengeschichte um 1500, Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 15 (2006), 207-303

Stiftung Deutsches Historisches Museum (ed.), Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses (Bönen, 2013)

Stollberg, Robert; Schulz, Thomas, Kirchenburgen in Siebenbürgen / Fortified Churches in Transylvania (Cologne, 2007)

Thoma, Gertrud, 'Der Einfluss der Stadt München auf Kirchen des Umlandes in Spätmittelalter und früher Neuzeit: Ein Beitrag zur Geschichte der Vermögensverwaltung an Niederkirchen', in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 59 (1996), 469-531

Tropper, Christine, "'Zur grosser ergernus mainer pfarrmenge". Überlegungen zu ländlichen Pfarren als Organisations-, Kommunikations- und Identifikationseinheiten in der Frühen Neuzeit', in Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 117 (2009), 312–33

Untermann, Matthias, ‘Chorschranken und Lettner in südwestdeutschen Stadtkirchen – Beobachtungen zu einer Typologie mittelalterlicher Pfarrkirchen‘, in: Architektur Geschichten: Festschrift für Günther Binding (Cologne, 1996), 73-90

Urban, Josef (ed.), Pfarrarchive - bedrohtes Kulturgut vor Ort: Ein Handbuch (Bamberg, 1995)

Volkhardt, Ulrike (ed.), Die Marktkirche Hannover: St. Georgii et Jacobi im Spiegel der Zeiten (Berlin, 2021) [with edition of inscriptions to the late 18thC: pp. 109-74]

Volkland, F., ‘Reformiert sein unter Katholiken. Zur religiösen Praxis reformierter Gläubiger in gemischtkonfessionellen Gemeinden der Alten Eidgenossenschaft im 17. Jahrhundert’, in: N. Haag et al. (eds), Ländliche Frömmigkeit (Stuttgart, 2002), 159-77

Vollmers, P., Die Hamburger Pfarreien. Die Parochialorganisation der Hansestadt im Mittelalter (2005)

Weber, Edwin Ernst, ‘Darlehen, Kunst und Zehrungen. Ländliche Heiligenpflegen in der Frühen Neuzeit am Beispiel des Rottweiler Territoriums’, in: Freiburger Diözesan-Archiv 114 (1994), 125-171

Weilandt, Gerhard, Die Sebalduskirche in Nürnberg. Funktionen, Standorte und Stifter der Bilder zur Zeit der Gotik und der Renaissance (2006)

Weiß, U., ‘Gemeinde und Kirche in der Erfurter “landschafft”, in: Kümin (ed.), Landgemeinde und Kirche, 59-90

Weitzel, Sabine-Maria, Die Ausstattung von St. Nikolai in Stralsund. Funktion, Bedeutung und Nutzung einer hansestädtischen Pfarrkirche [The Furnishings of St Nikolai at Stralsund: Function, Significance and Use of a Hanseatic Parish Church] (Kiel, 2011)

Weller, Thomas, Ius subselliorium templorum. Kirchenstuhlstreitigkeiten der frühneuzeitlichen Stadt, in: Christoph Dartmann et al. (eds), Raum und Konflikt: Zur symbolischen Konstituierung gesellschaftlicher Ordnung in Mittelalter und Früher Neuzeit (Münster: Rhema, 2004), 199-224

Wex, Reinhold, Ordnung und Unfriede. Raumprobleme des protestan­tischen Kirchen­baus im 17. und 18. Jahr­hundert (Marburg: 1984)

Wulf, Tobias, Die Pfarrgemeinden der Stadt Köln. Entwicklung und Bedeutung vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit, Studien zur Kölner Kirchengeschichte 42 (Siegburg, 2012)

Zygner, Leszek, ‘Die Pfarrei im mittelalterlichen Polen’, in: Kruppa (ed), Pfarreien in Mitteleuropa, 67-82
 

Parish-Related Studies

Albert, T., Der gemeine Mann vor dem geistlichen Richter: Kirchliche Rechtssprechung in den Diözesen Basel, Chur und Konstanz vor der Reformation (Stuttgart, 1998)

Andermann, K.; Auge, O. (eds), Dorf und Gemeinde. Grundstrukturen der ländlichen Gesellschaft in Spätmittelalter und Frühneuzeit, Kraichtaler Kolloquien 8 (Epfendorf, 2012)

Bader, K. S., Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde (1962)

Beckerath, A. von; Nay, M. A; Rutishauser, H. (eds), Spätgotische Flügelaltäre in Graubünden und Liechtenstein (Chur, 1998)

Bellingradt, D., Flugpublizistik und Öffentlichkeit um 1700: Dynamiken, Akteure und Strukturen im urbanen Raum des Alten Reiches (Stuttgart, 2011), esp. part II (public debate on the contested appointment of a new parish priest at St Peter, Cologne, in the 1660s)

Beyer, Franz-Heinrich, Geheiligte Räume: Theologie, Geschichte und Symbolik des Kirchengebäudes (Darmstadt, 2008)

Bierbrauer, P., Die unterdrückte Reformation. Der Kampf der Tiroler um eine neue Kirche, Bauer und Reformation 2 (Zürich, 1993)

Blaschke, Karlheinz; Jäschke, Uwe Ulrich, Nikolaikirchen und Stadtentstehung in Europa: Von der Kaufmannssiedlung zur Stadt (Berlin, 2013)

Blickle, P.; Kunisch, J. (ed.), Kommunalisierung und Christianisierung: Voraussetzungen und Folgen der Reformation 1400-1600 (1989)

“ (ed.), Zugänge zur bäuerlichen Reformation (Zurich, 1987)

“ , Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform (2 vols, München, 2000)

Brademann, Jan, Mit den Toten und für die Toten: Zur Konfessionalisierung der Sepulkralkultur im Münsterland (16. bis 18. Jahrhundert), Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 43 (Münster, 2013)

” ; Thies, Kristina (eds), Liturgisches Handeln als soziale Praxis: Kirchliche Rituale der Frühen Neuzeit (Münster, Rhema Verlag 2014)

Bünz, Enno, ‘”… mehr Grüβe, als Pfaffen in Würzburg leben”: Klerus und geistliche Institutionen im Spätmittelalter’, in:Würzburger Diözesan-Geschichtsblätter 67 (2005), 25-62

" , ‘Pastorale Visionen und die Kirchen vor Ort. Nikolaus von Kues, die Pfarreien und die Seelsorger im Bistum Brixen’, in: Th. Woelki and J. Helmrath (eds), Landesherrschaft und Kirchenreform im 15. Jahrhundert: Studien zum zweiten Band der Acta Cusana, Acta Cusana Beiheft 1(Hamburg: Felix Meiner, 2023), 15-71

Czaika, Otfried, ‘Die Ausbreitung der Reformation im Ostseeraum ca. 1500-1700 als Kulturtransfer‘, in: Ders. & Heinrich Holze eds, Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit (Stockholm, 2012), 76-100

Dietrich, Tobias, Konfession im Dorf. Westeuropäische Erfahrungen im 19. Jahrhundert (Cologne, 2004)

Ehrensperger, Alfred, Geschichte des Gottesdienstes in Zürich Stadt und Land im Spätmittelalter und in der frühen Reformation bis 1531 (2019)

Escher-Apsner, M., Kirchhöfe – öffentliche Orte der Fürsorge, Vorsorge und Seelsorge christlicher Gemeinschaften im hohen und späten Mittelalter, in: F. G. Hirschmann and G. Mentgen (eds), Campana pulsante convocati (2005), 162-7

Fabini, G., Atlas der siebenbürgischen Kirchenburgen (Hermannstadt, 1998)

Fischer, Albert, “Visitiere deine Diözese regelmäßig!” Klerus und kirchliches Leben im Dekanat Vinschgau im Spiegel der Churer Visitationen zwischen 1595 und 1779 (Innsbruck, 2012)

Forgó, András, ‘Formen der Spätkonfessionalisierung im Ungarn des 18. Jahrhunderts’, in Katrin Keller, Petr Maťa, Martin Scheutz (eds.), Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie (Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2017), 273–287

Franz, A., Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter (2 vols, 1909)

Freigang, C.; Schurr, M. C.; Wetter, E. (eds), Konfessionen im Kirchenraum. Dimensionen des Sakralraums in der Frühen Neuzeit, Studien zur Kunstgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit (Korb, 2007)

Freise, Dorothea, Geistliche Spiele in der Stadt des ausgehenden Mittelalters. Frankfurt – Friedberg – Alsfeld, Veröffentlichungen des MPI für Geschichte 178 (2002)

Gőzsy, Zoltán, ‘Ebenen und Phasen der kirchlichen Normenkommunikation in Transdanubien und in Slawonien im 18. Jahrhundert’, in Karl-Peter Krauss (ed.), Normensetzumg und Normenverletzung. Alltägliche Lebenswelten in Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014) 59–79

Haag, N.; Holtz, S.; Zimmermann, W. (eds.), Ländliche Frömmigkeit: Konfessionskulturen und Lebenswelten 1500-1850 (Stuttgart, 2002)

Hersche, Peter, ‘Die große Verwandlung. Kirche und ländliche Bevölkerung in der Schweiz des 20. Jahrhunderts’, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 63 (1/2015), 66-80

" , Kirchen als Gemeinschaftswerk: Zu den wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen frühneuzeitlichen Sakralbaus [Churches as collective endeavours: On the economic and social foundations of sacred buildings] (Basel: Schwabe, 2022) [with particular reference to the Baroque period in Switzerland]

Hofmeister, Philipp, 'Das Gotteshaus als Begräbnisstätte', in Archiv für katholisches Kirchenrecht 111 (1931), 450-487

Hrachovec, Petr, Die Zittauer und ihre Kirchen (1300-1600): Zum Wandel religiöser Stiftungen während der Reformation (Leipzig, 2020) [Verlagsinformation]

" ; Schwerhoff, Gerd; Müller, Winfried; Schattkowsky, Martina (eds), Reformation als Kommunikationsprozess: Böhmische Kronländer und Sachsen (Cologne, 2021)

Hugener, Rainer, Buchführung für die Ewigkeit. Totengedenken, Verschriftlichung und Traditionsbildung im Spät­mittel­alter (Zurich, 2014)

Illi, M., Wohin die Toten gingen. Begräbnis und Kirchhof in der vorindustriellen Stadt (Zurich, 1992)

Kießling, Rolf, Bürgerliche Gesellschaft und Kirche in Augsburg im Spätmittelalter, Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg 19 (1977)

Klein, Bruno; Schröck, Katja; Bürger, Stefan (eds), Kirche als Baustelle. Große Sakralbauten des Mittelalters (Cologne, 2013)

Kramer, K.-S., Volksleben im Fürstentum Ansbach und seinen Nachbargebieten (1500-1800) (1961)

” , Volksleben im Hochstift Bamberg und im Fürstentum Coburg (1500-1800) (1967)

Kümin, B. (ed.), Politische Freiheit und republikanische Kultur im Alten Europa. Historische Essays zum Gedenkjahr “Gersau 2014″ [Political Freedom and Republican Culture in Old Europe. Historical Essays for the Bicentary of the Restoration of the Parish Republic of Gersau 1814-2014] (Vitznau: Bucher Druckmedien, 2015) [full text open accessLink opens in a new window]

" , 'Nachrichten für die Nachwelt. Turmkugelarchive in der Erinnerungskultur des deutschsprachigen Europa [Messages for Posterity: Tower Ball Archives in the Memory Culture of German-Speaking Europe], in: Historische Zeitschrift 312 (3/2021), 614-648

Kroesen, J., Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen. Standort – Raum – Liturgie (Regensburg, 2010)

Landau, Peter, Ius patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekretalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts (Cologne, 1975)

Lenz, R. (ed.), Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften (Marburg, 1979)

Loit, A., ‘Reformation und Konfessionalisierung in den ländlichen Gebieten der baltischen Lande von ca. 1500 bis zum Ende der schwedischen Herrschaft’, in: M. Asche et al. (eds), Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estaland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen (Munster, 2009), 49-216

Lorbeer, Lukas, Die Sterbe- und Ewigkeitslieder in deutschen lutherischen Gesangbüchern des 17. Jahrhunderts (Göttingen, 2012)

Löther, Andrea, Prozessionen in spätmittelalterlichen Städten. Politische Partizipation, obrigkeitliche Inszenierung, städtische Einheit, Norm und Struktur 12 (1999)

Lusiardi, Ralf, Stiftung und städtische Gesellschaft. Religiöse und soziale Aspekte des Stiftungsverhaltens im spätmittelalterlichen Stralsund (Berlin, 2000)

Monok, I.; Ötvös, P. (eds), Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus / Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse: Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert (Szeged, 2001)

Němec, Richard; Schwedler, Gerald (eds), Architekturökonomie: Die Finanzierung kirchlicher und kommunaler Bauvorhaben im späteren Mittelalter (Stuttgart: Franz Steiner, 2022) [with contributions on the financing of parish church buildings]

Neuhausen, Christiane, Das Ablaßwesen in der Stadt Köln vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, Kölner Schriften zur Geschichte und Kultur 21 (1994)

Pahl, Henning, Die Kirche im Dorf. Religiöse Wissenskulturen im gesellschaftlichen Wandel des 19. Jahrhundert (Berlin, 2006)

Putzer, Katja, 'Patriziat und Memoria im Spätmittelalter. Totenschilde in Nürnberg und anderen Reichsstädten', in: Wolfgang Wüst (ed.), Patrizier – Wege zur städtischen Oligarchie und zum Landadel: Süddeutschland im Städtevergleich (Frankfurt/Main, 2018), 81-106

Rahn, Kerstin, Religiöse Bruder­schaften in der spätmittelalterlichen Stadt Braunschweig (Braunschweig: 1994)

Raschzok, K.; Sörries, R. (eds), Geschichte des protestantischen Kirchenbaues (Erlangen, 1994)

Rau, Susanne; Schwerhoff, Gerd (eds), Topographien des Sakralen: Religion und Raumordnung in der Vormoderne [Topographies of the Sacred: Religion and Spatial Ordering in the Premodern Period] (Munich/Hamburg: Dölling und Galitz, 2008)

Reinhardt, Rudolf, ‘Die barocke Bruderschaft – Träger “kirchlich” verwalteten Kirchengutes?’, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung LXX (1984), 349-355

Reinle, A., Die Ausstattung deutscher Kirchen im Mittelalter (Darmstadt, 1988)

Rieger, Miriam, Der Teufel im Pfarrhaus. Gespenster, Geisterglaube und Besessenheit im Luthertum der Frühen Neuzeit, Friedenstein Forschungen 9 (Stuttgart, 2011)

Roth, Dorothea, Die mittelalterliche Predigttheorie und das Manuale Curatorum des Johann Ulrich Surgant (Basel, 1956)

Rütte, H. von (ed.), Bäuerliche Frömmigkeit und kommunale Reformation, Itinera 8 (Basel, 1988)

Salmen, W., ‘Der “Bauerntanz” im Urteil von Reformatoren und Reformierten’, in: Kümin (ed.), Landgemeinde und Kirche, 91-110

Salontai, S., 'Die Stadtkirche als Repräsentationsmittel des aufstrebenden Bürgertums: Die St. Nikolauskirche in Bistritz', Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 39 (2016), 76-90

Schmidt-Czaia, Bettina (ed.), Die Schreinsbücher – Spiegel der Kölner Vormoderne (Cologne, 2017)

Schmidt, Heinrich R., ‘Die reformierten Kirchen in Europa’, in: M. Sallmann et al. (eds), Johannes Calvin 1509-2009 (Zurich, 2012), 25-51

Schmidt, Heinrich R.; Albrecht-Birkner, Veronika; Egger, Michael; Ehrenpreis, Stefan; Scheurer, Janine (eds), „Seelenbeschreibungen“: Eine frühneuzeitliche Quellengattung und ihr konfessions- und bildungsgeschichtlicher Kontext (Munich: Oldenbourg, 2022)

Schneider, Wolfgang, Aspectus populi: Kirchenräume der katholischen Reform und ihre Bildordnungen im Bistum Würzburg (Regensburg, 1999)

Schöller, G., Die rechtliche Organisation des Kirchenbaues im Mittelalter (Vienna, 1989)

Schullerus, G. A., ‘Ein Blick in das kirchliche Leben einer sächsischen Landgemeinde vor der Reformation”, in: Beiträge zur Geschichte der Ev. Kirche a.b. in Siebenbürgen (Hermannstadt / Sibiu, 1922), 1-45

Schwedler, Gerald, 'Der arme Mann und der grosse Turm: Ethisches, ökonomisches und rechtliches Denken bei Kirchenbauprojekten des Spätmittelalters', in: Historisches Jahrbuch 138 (2018), 72-91 [on the ethical, economic and legal aspects of church building projects, esp. when weighed against poor relief imperatives]

Sembdner, Alexander; Volkmar, Christoph (eds), Nahaufnahmen: Miniaturen für Enno Bünz zum 60. Geburtstag (Leipzig, 2021) [esp. part I on parishes]

Signori, G., ‘Sakral oder Profan? Der Kommunikationsraum Kirche’, in: P. Trio and M. de Smet (eds), The Use and Abuse of Sacred Places (Leiden, 2006), 117-34

" , Memoria in der Stadt: Die Basler Anniversarbücher (13.-15. Jahrhundert), in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 158 (2010), 137-57 [on sources for the commemoration of the dead in late medieval Basle]

" , Vorsorgen – Vererben – Erinnern. Kinder- und familienlose Erblasser in der städtischen Gesellschaft des Spätmittelalters (Göttingen, 2001)

" , Räume, Gesten, Andachts­formen. Geschlecht, Konflikt und religiöse Kultur im europäischen Mittelalter (Ostfildern: 2005)

Slenczka, R., Lehrhafte Bildtafeln in spätmittelalterlichen Kirchen (Cologne, 1998)

Šmahel, F., Die Hussitische Revolution, vol. 1 (2002)

Stutz, Ulrich, Forschungen zu Recht und Geschichte der Eigenkirche, hg. H. E. Feine (Aalen, 1989)

Todt, S., Kleruskritik, Frömmigkeit und Kommunikation in Worms im Mittelalter und in der Reformationszeit (Stuttgart, 2005)

Wegmann, S.; Wimböck, G. (eds), Konfessionen im Kirchenraum: Dimensionen des Sakralraums in der Frühen Neuzeit(Korb, 2007) [review]

Wenzel, Kai, 'Zirkulierende Zeichen: Konfessionelle Codierungen im frühneuzeitlichen Kirchenraum', in: Hrachovec et al. (eds), Reformation als Kommunikationsprozess (2021), 287-311

Wetter, E. (ed.), Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa (Stuttgart, 2008)

Wex, R., Ordnung und Unfriede: Raumprobleme des protestantischen Kirchenbaues im 17. und 18. Jahrhundert, Kulturwissenschaftliche Reihe (Marburg, 1984)

Winzeler, Marius, 'Die Zittauer Fastentücher und Epitaphien as Spiegel des Reformationsprozesses', in: Hrachovec et al. (eds), Reformation als Kommunikationsprozess (2021)

Zmyslony, Monika, Die Bruder­schaften in Lübeck bis zur Refor­mation (Kiel, 1977)

Zückert, H., ‘Gemeindeleben: Verfassungsgeschichtliche, volkskundliche und historisch-anthropologische Zugänge’, in: Th. Rudert and idem (eds), Gemeindeleben. Dörfer und kleine Städte im östlichen Deutschland (Cologne, 2001), 1-9

 

HUNGARIAN

[with special thanks to Béla Vilmos Mihalik]

Parish-Focused Studies

Bárth, Dániel (ed.), ‘Papok a 18–20. századi lokális közösségekben’ [Priests in Local Communities in the 18–20th Centuries] (Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2021)

Bednárik János, ‘Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban’ [Village Parish Priest in the Bourgeois Era. Church and Local Society in the Villages Around Buda in the Second Half of the 19th century] (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság; MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2020)

Dénesi, Tamás, ‘Plébániaszervezés Somogyban a 18. század első felében’ [Parish Organization in Somogy County in the First Half of the Eighteenth Century], in Zoltán Gőzsy, Szabolcs Varga and Lázár Vértesi (eds.), Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon: különös tekintettel a Dél-Dunántúlra [Catholic Renewal and the Baroque in Hungary, Especially in the Southern Transdanubia] (Pécs: Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2009) 197–223.

Gőzsy, Zoltán, ‘Plébánosok mint integrációs tényezők Dél-Dunántúlon a 18. század első felében’ [Parish Priests as Integrating Actors in Southern Transdanubia in the First Half of the Eighteenth century], in László Kupa (ed.), Vallás és etnikum Közép-Európában [Religion and Ethnic Groups in Central Europe] (Pécs: B and D Studio, 2008) 79–89.

Gőzsy, Zoltán; Varga, Szabolcs, A pécsi egyházmegye plébániahálózatának újjászervezése a 18. század első felében’ [Reorganization of the Parish Network of the Diocese of Pécs in the First Half of the Eighteenth Century], in Zoltán Gőzsy, Szabolcs Varga and Lázár Vértesi (eds.), Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon: különös tekintettel a Dél-Dunántúlra [Catholic Renewal and the Baroque in Hungary, Especially in the Southern Transdanubia] (Pécs: Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2009) 225–264.

Gőzsy, Zoltán; Varga, Szabolcs, ‘Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában a 18. század első évtizedeiben’ [Continuity and Reorganization in the Parish Network of the Diocese of Pécs in the First Decades of the Eighteenth Century], Századok 143, no. 5 (2009): 1123–63.

Hegyi, Géza, ‘A plébánia fogalma a 14. századi Erdélyben’ [The Concept of Parish in Fourteenth-Century Transylvania], Erdélyi Múzeum 80, no. 1 (2018): 1–29

Kubinyi, A., ‘Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon [Parish priest elections and parochial autonomy in late medieval Hungary]’, in: Aetas 2 (1991), 26-46

 

Parish-Related Studies

Hermann, István, A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században (1700–1777) [The Administration of the Diocese of Veszprém in the Eighteenth Century, 1700–1777] (Veszprém: MNL VeML – Veszprémi Főegyházmegye, 2019)

Mályusz, Elemér, Egyházi társadalom a középkori Magyarországon [Ecclesiastical Society in Medieval Hungary] (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971)

 

Venice sign
Parishes and Wards as Territorial Units and Means of Orientation in Venice
(Photo: BK)

 

ITALIAN

[See also Gregory Hanlon’s bibliography of early modern Italian history; with special thanks to M. Della Misericordia & E. Corniolo]
 

Parish-Focused Studies

Allegra, L., ‘Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura’, in: C. Vivanti (ed.), Storia d’Italia, Annali 4 (Turin, 1981), 897-947

Associazione Teregua (ed.), La chiesa della Santissima Trinità di Teregua in Valfurva: Storia, arte, devozione, restauro(Milan, 2011) [A study of the history, art, piety and restoration of the rural church of the Holy Trinity at Teregua in Valfurva near Bormio / Italy, with contributions by Mauro Bernabei, Marco Bertalli, Elio Bertolina, Massimo Della Misericordia, Enrica de Rocco, Cecilia Ghibaudi, Paola Gusmeroli, Marco Illini, Guido Scaramellini, Stefano Tirinzoni]

Bo, Vincenzo, Storia della parrocchia (5 vols, Rome, 1988-2004)

Boscani Leoni, S.; Ostinelli, P. (eds), La chiesa «dal basso». Organizzazioni, interazioni e pratiche nel contesto parrocchiale alpino alla fine del medioevo (Milano: FrancoAngeli, 2012)

Chittolini, Giorgio, ‘Note sulla geografia beneficiaria di alcune pievi milanesi fra ’400 e ’500′, in: G. Rossetti and G. Vitolo (eds), Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo (Naples, 2000), 179-201

” , ‘Una collegiata rurale cinquecentesca di patronato comunitario: Note sulla fondazione di San Bassiano di Pizzighettone, nell’episcopato di Cremona’, in: M. Rossi and G. M. Varanini (eds), Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo italiano(Rome, 2005). 155-73

Corso, Mattia, 'Sulla pelle del devoto: Il corpo come elemento di confronto politico nella Controriforma 1574-83 [At the Expense of the Churchgoer: Body Politics in the Wake of Counter-Reformation]', in: Bruniana & campanelliana xxvii (1-2/2021), 293-305

" , 'Luoghi, riti, società. Antropologia della pratica religiosa della Terraferma veneta del XVI secolo' (PhD Padova / Venezia / Verona, 2022)

Cozzo, Paolo, Andate in pace: Parroci e parrocchie in Italia dal Concilio di Trento a papa Francesco (Roma: Carocci, 2014) [publisher informationLink opens in a new window]

Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’also medioevo: Espansione e resistenze (Spoleto, 1982)

Curzel, Emanuele, Le pievi trentine: Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale della cura d’anime dalle origini al XIII secolo (Bologna, 1999)

“ , ‘Sul ruolo economico delle chiese di villaggio nel tardo medioevo.Notizie da libri di conti dell’area trentina’, in: Storia e Regione 24 (1/2015), 62-

De Vitt, Flavia, Pievi e parrocchie della Carnia nel tardo medioevo, secoli 13-15 (Tolmezzo, 1983)

Del Tredici, F., ‘Il posto del prete. Sacerdoti, parrocchie e comunità locali nelle campagne milanesi del Quattrocento’, in: A. Rocca and P. Vismara (eds), Prima di Carlo Borromeo: Istituzioni, religione e società agli inizi del Ciquecento (Milan, 2013), 243-268

Della Misericordia, Massimo, , ‘Pratiche e immagini di carità: Una lettura degli affreschi die Pendolasco (secoli XIV-XV)’, in BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ STORICA VALTELLINESE 67 (2014), 29-58

" , ‘S. Fedele di Pendolasco tra storia locale e storia generale’, BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ STORICA VALTELLINESE 67 (2014), 365-373

“ , ‘“Bona compagnia”. Le confraternite tra comunità e parrocchia in Valtellina tra il XV e il XVI secolo‘,in: Storia e Regione 24 (1/2015), 32-61 [ Abstract in GermanLink opens in a new window]

“ , Commune ecclexie. Chiese e società locali in Valtellina e nelle Alpi lombarde nel tardo medioevo (Sondrio: Società storica valtellinese, 2015)

“ , ‘Le croci astili rinascimentali della Valfurva. Uno sguardo storico’. in: BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA 21 (2018), 25-60

“ , ‘A proposito de La chiesa di San Martino di Cosio Valtellino: istituzioni ecclesiastiche, vita religiosa e committenza artistica nella complessità storica di un ambito territoriale’, in: BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ STORICA VALTELLINESE 71 (2018), 265-273

“ , ‘Sotiantes crucem. Processioni e croci processionali nelle Alpi lombarde alla fine del Medioevo’, in: B. Figliuolo, R. Di Meglio & A. Ambrosio (eds), Ingenita curiositas. Studi sull’Italia medievale per Giovanni Vitolo (Battipaglia : Laveglia Carlone, 2018), 675-696

" , 'Il prete del comune e l'ufficio della cura d'anime in diocesi di Como nel tardo medioevo [The priest of the commune and the cure of souls in the late medieval Diocese of Como]', in: F. Zuliani (ed.), Una nuova frontiera al centro dell’Europa: Le Alpi e la dorsale cattolica (sec. XV-XVII) (Milan: FrancoAngeli, 2020), 103-31

Fonseca, Cosimo D.; Violante, Cinzio (eds), Pievi e parrocchie in Europa dal Medioevo all’età contemporanea, Commissione italiana per la storia delle pievi e delle parrocchie. Studi e Ricerche 2 (Galatina, 1990)

Forchielli, Giuseppe, La pieve rurale: Ricerche sulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese (Rome, 1931; reprinted in Idem, Scritti di storia del diritto ecclesiastico. La pieve rurale e la storia della costituzione della Chiesa nell’Italia centro-settentrionale, Bologna 1991)

Forzatti Golia, Gabriella, Istituzioni ecclesiastiche pavesi dall’età longobarda alla dominazione visconteo-sforzesca, Italia Sacra 68 (Rome, 2002)

” , Chiesa e società locale: la pieve di Voghera nel Medioevo, Quaderni di storia religiosa. Biblioteca 5 (Sommacampagna, 2005)

Franco, Tiziana, ‘Sul “muricciolo” nella chiesa di Sant’Andrea di Sommacampagna “per il quale restavan divisi gli uomini dalle donne”’, in: Hortus Artium Medievalium 14 (2008),181-92

Greco, Gaetano, ‘Le Chiese locali’, in: G. Greco and M. Rosa (eds), Storia delgi antichi stati italiani (Roma, 1996), 163-214

Haines, M. (ed), Opera: carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino all’inizio dell’età moderna, Atti della Tavola rotonda, Villa I Tatti, Firenze, 3 aprile 1991 (Firenze, 1996)

Le istituzioni ecclesiastiche della ‘Societas Christiana’ dei secoli XI-XII: Diocesi, pievi e parrocchie (Milan, 1977)

Mascanzoni, Leardo, Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di bibliografia storica, 2 vols (Bologna, 1988-89)

Maspoli, Enrico, La pieve di Agno: Memorie storiche (Como, 1917; reprint: Bioggio, 2003)

Obermair, Hannes, ‘Chiesa e nascita della città. La Parrocchiale di Bolzano nell’Alto Medioevo (sec. XI–XIII)’, Studi Trentini di scienze storiche 75 (1996), 143-170

Ostinelli, Paolo, ‘Il peso dell’imposizione, le opportunità del nuovo. Comunità e strutture ecclesiastiche nelle Valle ambrosiane di fronte all’opera rinnovatrice di Carlo Borromeo’, Archivio Storico Ticinese 144 (2008), 147-58

Paolini, Lorenzo (ed.), Le pievi medievali bolognesi (secoli VIII- XV): storia e arte, Istituto per la storia della chiesa di Bologna: Saggi e ricerche 20 (Bologna: Bononia University Press, 2009)

Paravicini Bagliani, A.; Pasche, V. (eds), La parrocchia nel medio evo (Rome, 1995)

Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV), Atti del VI convegno della storia della Chiesa in Italia, Firenze, 21-25 settembre 1981 (2 vols, Rome, 1984)

‘Preti nel medioevo’ = Special Issue of Quaderni di storia religiosa (1997)

Prodi, P.; Johanek, P. (eds), Strutture ecclesiastiche in Italia e Germania prima della riforma (Bologna, 1984)

Ronzani, Mauro, ‘La “chiesa del comune” nelle città dell’Italia centrosettentrionale’, in: Società e storia 21 (1983)

Ronzani, Mauro, ‘L’organizzazione della cura d’anime (con particolare riguardo alla nascita della pieve di Figline)’, in: P. Pirillo (ed.), “Lontano dalle città”. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII e XIII, Atti del convegno, Montevarchi – Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001 (Firenze, 2005), 213-277

Sambin, Paolo (ed.), Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo, Deputazione di storia patria per le Venezie. Miscellanea di studi e memorie XXIV (Venice, 1987)

Saulle Hippenmeyer, Immacolata, ‘Comunità e riforma. Cambiamento e continuità nelle pratiche religiose dei comuni grigionesi nel XVI secolo’, in: Archivio Storico Ticinese 144 (2008) 159-66

Tilatti, Andrea, ‘Il denaro e i preti. Qualche riflessione per i secoli bassomedioevali’, in: Cristianesimo nella storia 33 (2/2012), 493-517

" and Roberto Alloro (eds), Redde rationem: Contabilità parrocchiali tra medioevo e prima età moderna, Quaderni di Storia Religiosa XXI (Caselle di Sommacampagna: Cierre edizioni, 2016), 231-248 [essay collection on late medieval parish accounts in Italy, Bohemia and England; series homepageLink opens in a new window / publisher informationLink opens in a new window]

Varanini, Gian Maria, ‘La chiesa di un borgo franco. Note su S. Pietro di Villafranca veronese (secoli XII-XV)’, in: Sambin P. (ed.), Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo (Venezia, 1987), 181-219

 
Parish-Related Studies

Bacci, M., Lo spazio dell’anima: vita di una chiesa medievale (Rome, 2005)

Bartoli Langeli, Attilio; Rigon, Antonio (eds), I registri vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV), Atti del convegno di studi a Monselice, 24-25 novembre 2000 (Rome, 2003)

Belloni, C.; Chittolini, G., ‘Fonti notarili e fonti pontificie per la storia delle diocesi lombarde alla fine del medioevo’, in: L. Vaccaro (ed.), Storia della Chiesa in Europa (Brescia, 2005), 181-90

Bizzocchi, R., ‘Chiesa e chiese tra centro e periferia’, in: Società e storia 41 (1988), 631-639

Brunod, E., Arte sacra in Valle d’Aosta, 9 vols (Aosta-Quart: Musumeci, 1975-1995)

Bruschettini, Olivia (ed.), Colle Massari nel Sasso di Maremma – Arte, Storia e Religione (Arcidosso: Editrice Effigi, 2009)

Caminiti, Gloria, La vicinia die S. Pancrazio a Bergamo: un microcosmo di vita politico-sociale 1283-1318, Contributi allo studio del territorio bergamasco 19 (Bergamo, 1999)

Casiraghi, G., ‘Il clero diocesano agli inizi del Quattrocento’, in: G. Cracco (ed.), Storia della chiesa di Ivrea. Dalle origini al XV secolo (Roma: Viella, 1998), 487-506

Chittolini, G., ‘Civic Religion and Countryside in Late Medieval Italy’, in: T. Dean and C. Wickham (eds), City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy (London, 1990), 69-80

” , ‘Società urbana, chiesa cittadina e religione in Italia alla fine del Quattrocento’, Società e Storia 87 (2000), 1-17

" , La Chiesa lombarda. Ricerche sulla storia ecclesiastica dell'Italia padana (secoli XIV-XV) [The Church in Lombardy: Studies on the Ecclesiastical History of the Po Valley (14-15th centuries)] (Milan: Scalpendi, 2021) [this collection of essays by one of the most influential Italian scholars of local ecclesiastical structures in the late Middle Ages contains studies on urban and rural parishes as well as other churches linked to local communities in the Lombardy region; further information]

Colliard, M.-R., Culto e religiosità di popolo nella diocesi di Aosta nella prima metà del XV secolo (Torino: 1994. Typescript)

Colombo, Emanuele Camillo, Giochi di luogi. Il territorio lombardo nei Seicento (Milan, 2008)

" , “Il Cristo degli altri”: Economie della rivendicazione nella Calabria greca di età moderna (New Digital Press, 2018) [on the construction of minority religious identities in early modern southern Italy]

Corniolo, Elena, Chiesa locale e relazioni di potere nel XV secolo. Sant’Orso d’Aosta tra il 1406 e il 1468 (Milano: FrancoAngeli, 2019)

“ , ‘La confraternita del Santo Spirito della Porta Sant’Orso (Aosta, secoli XII-XIV)’, in: Reti medievali rivista 15 (2/2014), 3-39

“ , ‘Istituzioni, famiglie e territorio: i canonici di Sant’Orso nel borgo di Aosta (secoli XII e XIII)’, in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 114 (2/2016), 437-465

“ , ‘Ospitalità e assistenza nella valle d’Aosta tardomedievale’, in: M. Gazzini, T. Frank (eds), Ospedali e montagne. Paesaggi, funzioni, poteri nei secoli medievali (Italia, Francia, Spagna), Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica (V. Pearson Italia, 2021), 245-284

“ , ‘Poteri signorili e chiese locali in Valle d’Aosta: il caso della vallata di Cogne (secoli XIII-XV)’, in: A. Fiore, L. Provero (eds), La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 3: L'azione politica locale, Reti Medievali. E-Book, 39 (Firenze: University Press, 2021), 51-66

Cozzo, P., ‘Il confine fra geografia politica e geografia ecclesiastica nel Piemonte di età moderna: una complessa evoluzione’, in: B. A. Raviola (ed.), Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna (Milano: FrancoAngeli, 2007), 195-206

De Vitt, Flavia, Istituzioni ecclesiastiche e vita quotidiana nel Friuli medioevale, Miscellanea di studi e memorie 29 (Venice, 1990)

Della Misericordia, Massimo, Divenire Comunità: Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo (Milano, 2006)

” , ‘Protagonisti sociali, vita religiosa, luoghi di culto nel basso medioevo’, in: V. Mariotti (ed.), La Valtellina nei Secoli: Studi e Ricerche Archeologiche, I: Saggi (Mantova, 2015), 81-194

… , ‘Altari dei morti. Spazio sacro, sepolture e celebrazione degli edificatori fra basso medioevo e prima età moderna (a partire da chiese alpine)’, in: L. Arcangeli, G. Chittolini, F. Del Tredici, & E. Rossetti (eds), Famiglie e spazi sacri nella Lombardia del Rinascimento (Milano: Scalpendi-Lombardia nel Rinascimento, 2015), 344-411

…, ‘Le decime dai signori alle comunità nella Lombardia settentrionale (XIV-XVI secolo)’, in: Andrea Gamberini & Fabrizio Pagnoni (eds), La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo, 1. Gli spazi economici (Milano/Torino: Pearson Italia, 2019), 129-154

…, ‘Prout alii de comuni. Aristocratici, comunità e la nuova consuetudine delle decime in diocesi di Como (secoli XIV-XVI)’, in: Studi di storia medioevale e di diplomatica N.S. III (2019), 81-108

‘Fedeli in chiesa’ = Special Issue of Quaderni di storia religiosa (1999)

Gallenca, A., ‘Un capitolo della storia ecclesiastica di Aosta: il Prevosto e l’Arcidiacono’, in: La Valle d’Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXI Congresso Storico Subalpino di Aosta. 9-11 settembre 1956 (Cuneo: Deputazione subalpina di storia patria, 1958), 437-447

Greco, G., La Chiesa in Italia (Bari, 1999)

Merlo, G. G., Chiese e uomini di Chiesa nell’Italia occidentale dei secoli XIII-XV (Vercelli-Cuneo: Biblioteca della società storica vercellese, 2009)

Ostinelli, P., Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel Bellinzonese e nelle Valli ambrosiane XIV-XV (Locarno, 1998)

Papone, P.; Vallet, V., ‘Storia e liturgia nel culto di Sant’Orso’, in: Bulletin Société académique religieuse et scientifique du Duché d’Aoste / Bulletin Académie Saint-Anselme 7 n.s. (2000), 217-400

Pastore, Stefania, Il Vangelo e la spada: L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici, 1460-1598 (Rome: Edizioni Storia e Letteratura, 2003)

Provero, Luigi, Contadini e potere nel medioevo: Secoli IX-XV [Peasants and Power in the Middle Ages: 9-15th Centuries] (Roma: Carocci, 2020) [publisher information; see esp. ch. 9 on ‘praying’]

Quintavalle, Arturo Carlo (ed.), Arredi liturgici e architettura (Milan: Mondadori/Electa, 2007)

Ricerca storica e chiesa locale in Italia. Risultati e prospettive. Atti del IX Convegno di studio dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, Grado, 9-13 settembre 1991 (Roma: Edizioni Dehoniane, 1995)

Rosa, M. (ed.), Clero e società nell’Italia moderna (Roma-Bari: Laterza, 1992)

Rossi, M., Governare una chiesa. Vescovi e clero a Verona nella prima metà del Trecento, Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, III (Verona: 2003)

" ; Varanini, G.M. (eds), Chiesa, vita religiosa e società nel medioevo italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 80. Roma: 2005)

Roullet, E., Vita religiosa nella diocesi di Aosta tra il 1444 e il 1525 (Torino: 1982. Typescript)

Scaraffia, L., ‘Società civile, istituzioni ecclesiastiche, sistemi simbolici’, in: Società e storia 41 (1988), 655-658

Stabenow, J. (ed.), Lo spazio e il culto: relazioni tra edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al XVI secolo (Venice, 2006)

Torre, A., Il consumo dei devozioni: Religione e comunità nelle campagne dell’ancien regime (Venice, 1995)

Varanini, Gian Maria, Le istituzioni ecclesiastiche della Val Lagarina nel Quattrocento veneziano. Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Contributi della classe di scienze umane, di lettere ed arti, a.a. 238 (1988), serie VI, vol. 28/A (1990), 435-524

Wickham, Chris, Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medievale (Galatina, 1980)

Zuliani, Federico (ed.), Una nuova frontiera al centro dell’Europa: Le Alpi e la dorsale cattolica (sec. XV-XVII) [A new frontier in Central Europe: The Alps and the backbone of Catholicism] (Milan: FrancoAngeli, 2020) [includes parish-related essays by M. Della Misericordia, C. di Filippo, F. Del Tredici, E. Canobbio]

 

POLISH

Parish-Focused Works

Litak, Stanisław, Parafie w Rzeczypospolitey w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne [Parishes in the Noble Republic of Poland during the 16-18th Centuries: Structures, socio-religious and educational functions] (Lublin, 2004)

Ptaszyński, Maciej, ‘Pietas i sapientia? Wykształcenie pastorów w Księstwach Zachodniopomorskich w latach 1560-1618 [Pietas and sapientia? The Education of Pastors in the Duchies of Pomerania between 1560 and 1618]’, in: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 49 (2005), 35-61

Ptaszyński, Maciej, ‘O rękę wdowy? Aspekty kariery pastorskiej i życia samotnych kobiet w Księstwach Zachodniopomorskich i Meklemburgii w dobie konfesjonalizacji [For the hand of a widow? Some Aspects of Pastor‘s Career and the Live of Single Women in the Duchy of Pomerania and in Mecklenburg in the Era of Confessionalisation]’, in: Zapiski Historyczne 71 (2006), 7-35

Ptaszyński, Maciej, Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w. (Warsaw, 2011) [on Lutheran pastors in Pomerania during the Confessional Age; German summary]

Wiśniowski, Eugeniusz, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura I funkcje społeczne [Parishes in Medieval Poland. Structures and Social Functions] (Lublin, 2004)

Parish-Related Studies

Kłoczowski, Jerzy (ed.), Chrześcijaństwo w Polsce : zarys przemian, 966-1945 (Lublin, 1980)

Macek, Josef, ‘Osada. Z terminologii średnowiecznego osadnictwa [Osada – Hamlet. On the Terminology of Medieval Settlement]’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 25 (1977), 359–73

Szady, Bogumił, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w. [Geography of religious and denominational structures in the Crown of Polish Kingdom in the second half of the 18thC] (Lublin: RW KUL, 2010) [English Summary, Sample Maps and Index]

 

PORTUGUESE

Parish-Focused Studies

Campos, Maria Amélia Álvaro de, ‘Um equilíbrio de poderes: distribuição populacional e direitos paroquiais em Coimbra (1377-1385)’, in Amélia Aguiar Andrade, Catarina Tente, Gonçalo Melo da Silva & Sara Prata (eds.), Espaços e poderes na Europa urbana e medieval (Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, 2018, p. 397-420). http://hdl.handle.net/10316/81326 

“, ‘Hierarquias eclesiásticas em conflito na diocese de Coimbra: a dízima de São Pedro de Bruscos no século XIV’, in Adelaide Millán da Costa, Amélia Aguiar Andrade & Catarina Tente (eds.), O papel das pequenas cidades na construção da Europa medieval (Lisboa, Castelo de Vide: Instituto de Estudos Medievais, Câmara Municipal de Castelo de Vide, p. 443-464). http://hdl.handle.net/10316/44222 .

“, ‘Vigilância e controlo do trabalho dos mesteirais através da fiscalidade paroquial: o caso de Coimbra no século XIV’, in Amélia Aguiar de Andrade & Gonçalo Melo da Silva, Governar a Cidade na Europa Medieval (Lisboa e Castelo de Vide: Instituto de Estudos Medievais e Câmara Municipal de Castelo de Vide, 2021). http://hdl.handle.net/10316/95901

Parish-Related Studies

Barbosa, M., A Igreja no Brasil: Notas para a sua História (Rio de Janeiro, 1945)

Campos, Maria Amélia Álvaro de, Cidade e Religião. A colegiada de Santa Justa de Coimbra na Idade Média. Investigação (Coimbra University Press, 2017). https://doi.org/10.14195/978-989-26-1316-1

Hoornaert, E. et al. (eds), História da Igreja no Brasil (Petrópolis, 1979)

 

ROMANIAN

Dincă, Adinel (ed.), Parohia în Transilvania medievală: Perspective asupra vieþii religioase, administrative şi culturale în cadrul comunităþilor de colonişti germani [The parish in medieval Transylvania: Perspectives on religious, administrative and cultural life in the communities of German colonists] (Cluj-Napoca, 2020)

 

SPANISH

(with special thanks to James Amelang)

Parish-Focused Studies

Alonso de Porres, C., Las parroquias de la ciudad de Burgos (Burgos, 1981)

Alvarez Santaló, L.C., ‘La población de Sevilla en las series parroquiales: siglos XVI-XIX’, in Actas II Coloquio Historia de Andalucía. Andalucía Moderna. Vol. I (Córdoba, 1983), pp. 1-19

“ , Carlos; Buxó i Rey, María Jesús; Rodríguez Becerra, Salvador (eds), La religiosidad popular. III. Hermandades, romerías y santuarios (Barcelona, 1989)

Barrio Gozalo, Maximiliano, ‘Las condiciones materiales del clero parroquial del Obispado de Segovia en el siglo XVIII (II): la realidad de los ingresos y los gastos’, Investigaciones históricas 12 (1992), 113-137

Campos, Maria Amélia Álvaro de, ‘La parroquia de São Bartolomeu de Coímbra en la Edad Media: paisaje, sociedad y relación con el río de un área urbana (siglos XII-XV)’, in Anuario de Estudios Medievales 51 (2/2021), 601–628. https://doi.org/10.3989/aem.2021.51.2.04

Candau Chacón, M.L., El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII, prólogo A. Mestre Sanchis (Seville, 1994)

D’Emilio, James, ‘La formación de la parroquia en la Galicia medieval’, Relaciones 18 (72/1997), 61-85

Dadson, Trevor J., ‘El coleccionismo particular en el siglo XVII: Los cuadros y los libros del Doctor Antonio de Riaño y Viedma, cura de la iglesia parroquial de San Miguel, Madrid (1659)’, Hispania Sacra 50 (1998), 175-222

Enríquez de Salamanca, J. Mª; Verdasco, F, Historia de la parroquia de Santa Cruz de Madrid (Madrid, 1988)

Fariña Jamardo, J., La parroquia rural en Galicia (Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1981)

Fernández Alvarez, M. and et al, ‘La demografía de Salamanca en el siglo XVI a través de los fondos parroquiales’, inHomenaje a… Joan Reglà. Vol. I (Valencia, 1977), 345-398

Fernández García, M., ‘Pintores de los siglos XVI y XVII, que fueron feligreses de la parroquia de San Sebastián’, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 17 (1980), 109-36

“ , ‘Algunos pintores (II) y escultores que fueron feligreses de la parroquia madrileña de San Sebastián’, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 19 (1982), 61-88

Franco Rubio, Gloria ‘Datos sobre la Iglesia madrileña del siglo XVIII: la Parroquia de Santa Cruz’, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea (1981), 127-46

Galán Cabilla, José Luis, ‘Economía, muerte y derecho parroquial: la parroquia de San Sebastián de Madrid, 1695-1747’ (Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Madrid, 1993)

García Sánchez, Miguel Angel, ‘Urbanismo, demografía y pobreza en Madrid. La parroquia de San Sebastián, 1578-1618’,Anales del Instituto de Estudios Madrileños 43 (2003), 45-84

“ , ‘Análisis sociológico de la pobreza en Madrid. La parroquia de San Sebastián y el Hospital General, 1578-1650. Desigualdad, familia y ciclo vital’ (Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo, Universidad Complutense de Madrid, 2004)

García Terrel, Ana María, El barrio y la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza entre 1600 y 1900 (Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1999)

Larquié, Claude, ‘Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid en el siglo XVII’, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 12 (1976), 33-63

López Muñoz, Miguel Luis, Las cofradías de la parroquia de Santa María Magdalena de Granada en los siglos XVII-XVIII(Granada: Universidad de Granada, 1992)

“ , La labor benéfico-social de las cofradías en la Granada moderna (Granada: Universidad de Granada, 1994)

“ , ‘Aproximación a los ingresos de las cofradías de la ciudad de Granada a través del Catastro de Ensenada’, in Actas II Congreso de Historia de Andalucía, Andalucá Moderna, II (Córdoba: Junta de Andalucía-Cajasur, 1995), 375-88

Luna Díaz, Juan Andrés, ‘La parroquia de Santa María Magdalena de Granada, un barrio en expansión hacia la Vega en el siglo XVI’, Chronica Nova 11 (1980), 187-224

Mària, Magdalena, ‘Religión, sociedad y arquitectura: las iglesias parroquiales de Catalunya, 1563-1621’ (PhD, Universitat Politècnica de Catalunya, 1994)

Marín Perellón Francisco José, Las iglesias parroquiales del Fuero de Madrid (Madrid: Centro Mesonero Romanos-IEM-CSIC, 2002)

Martín Galán, Manuel, ‘Datos para el estudio de la demografía madrileña del siglo XVIII: la parroquia de San Martín, 1701-1813’, Revista Internacional de Sociología 37 (29/1979), 387-437

Nestares Pleguezuelo, María José, ‘La parroquia del Sagrario de Granada en el siglo XVI: estudio demográfico’, Chronica Nova 17 (1989), 225-60

Pereira Pereira, Jesús, ‘La formación de los distritos parroquiales en el mundo urbano: San Martín de Madrid, siglos XII-XVIII’ (Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Madrid, 1990)

Portal Monge, Yolanda; María Paz de Sena Espinel, ‘Artistas y artesanos del libro en la Salamanca del XVI a través de los libros parroquiales de bautismo’, Memoria Ecclesiae 9 (1996), 221-57

Royuela Rico, Benito, ‘Una aproximación a la demografía burgalesa: las relaciones parroquiales de 1563-4’, in La ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos (León: Junta de Castilla y León, 1985), 271-92

Sánchez González, Ramón, ‘El clero rural del arzobispado de Toledo en el seiscientos: distribución, formación y conducta’,Hispania Sacra 46 (1994), 427-47

Tellechea Idígoras, José Ignacio, La Reforma tridentina en San Sebastián: El libro de ‘Mandatos de Visita’ de la Parroquia de San Vicente (1540-1670) (San Sebastián: Caja de Ahorros Municipal, 1972 [2nd corrected ed.])

Verrié, Frederic-Pau, La iglesia de los santos Justo y Pastor (Barcelona: Ed. Ayma, 1944)

Parish-Related Works

Aragón Mateos, S., ‘Notas sobre el clero secular en el Antiguo Régimen. Los presbíteros del obispado de Coria’, Hispania Sacra 89 (1992)

Aranda Pérez, Francisco José, Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, sociedad y oligarquías en la Edad Moderna (Cuenca, 1999)

Bennassar, Bartolomé, Valladolid en el siglo de oro. Una ciudad de Castilla y su entorno en el siglo XVI (Valladolid, 1983 [orig. ed. Paris, 1967])

Bombi, Andrea; Carreras, Juan José; Ángel Marín, Miguel (eds), Música y cultura urbana en la edad moderna (Valencia, 2005)

Diago Hernando, Máximo, ‘Transformaciones en las instituciones de gobierno local de las ciudades castellanas durante la revuelta comunera, 1520-1521’, Hispania 214 (2003), 623-56

Escobar Camacho, J.M., La vida urbana cordobesa. El Potro y su entorno en la Baja Edad Media (Córdoba, 1985)

Estenssoro Fuchs, J. C., Del paganism a la santidad: la incorporación de los indios del Perú al catolicismo 1532-1750 (Lima, 2003)

Fernández Cortizo, Camilo, ‘”Para que esta gente fuese política y enseñada en la doctrina cristiana”. Estado y reforma religiosa en Galicia, siglos XVI-XVII’, Manuscrits 25 (2007), 157-186

Fernández de Diego, E., El barrio de San Andrés de la ciudad de Valladolid (Valladolid: Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid- CSIC, 1971)

Fernández Terricabras, Ignasi, ‘Exitos y fracasos de la Reforma católica. Francia y España, siglos XVI-XVII’, Manuscrits 25 (2007), 129-56

Fernández Terricabras, Ignasi, ‘Confessionalització i disciplinament social a l’Europa catòlica, segles XVI-XVIII. Presentació’,Manuscrits 25 (2007), 19-28

Fonseca Montes, Josué, El clero en Cantabria en la Edad Moderna. Un estudio sobre la implantación de la contrarreforma en el norte de España (Santander: Universidad de Cantabria, 1996)

Gallego Burín, Antonio; Gámir Sandoval, Alfonso, Los moriscos del reino de Granada según el Sínodo de Guadix de 1554, estudio preliminar by Bernard Vincent (Granada: Universidad de Granada-Archivum, 1996 [orig. ed. 1968])

Gaona, Joaquín, ‘De repobladores a oligarcas: el caso de Fondón (Almería)’, Chronica Nova 29 (2002), 63-84

García Ballesteros, Aurora, Geografía urbana de Guadalajara (Madrid: Fundación Universitaria Española, 1978)

Goicolea Julián, Francisco Javier, ‘Concejos urbanos en la Rioja Alta a finales del Medievo: aspectos institucionales y políticos’, Historia Instituciones Documentos 26 (1999), 233-53

Gutiérrez Alonso, Adriano, Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1989)

Hernández Franco, Juan, Cultura y limpieza de sangre en la España moderna. Puritate sanguinis, prologue by Jaime Contreras (Murcia: Universidad de Murcia, 1997)

Hespanha, António M., Vísperas del Leviatán: Instituciones y poder político, Portugal, siglo XVII, trans. Fernando Jesús Bouza Alvarez (Madrid: Taurus, 1989 [orig. ed. Lisbon, 1986 in 2 vols.])

Kagan, Richard, ‘Contando vecinos. El censo toledano de 1569’, Studia Historica 12 (1994), 115-35

López García, José Miguel, El motín contra Esquilache: Crisis y protesta popular en el Madrid del siglo XVIII (Madrid: Alianza, 2006)

Mantecón Movellán, Tomás Antonio, Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural de los S. XVII y XVIII(Santander: Universidad de Cantabria-Fundación Marcelino Botín, 1997)

Martín Galán, Manuel, ‘Fuentes y métodos para el estudio de la demografía histórica castellana durante la Edad Moderna’, Hispania 41 (148/1981), 231-325

Martínez de Pisón, Eduardo, Segovia. Evolución de un paisaje urbano (Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1976)

Martínez Gil, Fernando, La ciudad inquieta. Toledo comunera, 1520-1522 (Toledo: Diputación Provincial, 1993)

“ , Muerte y sociedad en la España de los Austrias (Madrid: Siglo XXI, 1993 [reprint Cuenca, 2000])

Martz, Linda; Porres, Julio, Toledo y los toledanos en 1561 (Toledo: Diputación provincial, 1974)

Matías y Vicente, J.C., Los laicos en los sínodos salmantinos (Salamanca, 1990)

Moreno Mendoza, Arsenio, Urbanismo en la Úbeda del siglo XVI: Entre la tradición medieval y la reforma (Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 2005)

Muñoz Fernández, Angela, Acciones e intenciones de mujeres en la vida religiosa de los siglos XV y XVI (Madrid: horas y HORAS, 1995)

Nadal, Jordi, Bautismos, desposorios y entierros. Estudios de historia demográfica, prologue by Vicente Pérez Moreda and David-Sven Reher (Barcelona: Ariel, 1992)

Pereda, Felipe, Las imágenes de la discordia: política y poética de la imagen sagrada en la España del cuatrocientos(Madrid: Marcial Pons, 2007)

Pinto Crespo, Virgilio, ‘Una reforma desde arriba: Iglesia y religiosidad’, in Carlos III, Madrid y la Ilustración (Madrid: Siglo XXI, 1988), 156-88

“ , ‘La Iglesia, organización y presencia’, in Virgilio Pinto and Santos Madrazo (eds), Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX (Madrid-Barcelona: Fundación Caja de Madrid-Lunwerg, 1995), 296-311

Pons Fuster, Francisco, Místicos, beatas y alumbrados. Ribera y la espiritualidad valenciana del S. XVII (Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1991)

Río Barredo, María José del, ‘Cultura popular y fiesta’, in Virgilio Pinto Crespo and Santos Madrazo Madrazo (eds), Madrid: Atlas histórico de la ciudad, siglos IX-XIX (Madrid-Barcelona: Fundación Caja de Madrid- Lunwerg, 1995), 324-39

“ , ‘Imágenes callejeras y rituales públicos en el Madrid del siglo XVII’, in María Cruz de Carlos Varona, Pierre Civil, Felipe Pereda and Cécile Vincent-Cassy (eds), Usos y espacios de la imagen religiosa en la Monarquía hispánica del siglo XVII(Madrid: Casa de Velázquez, 2008), 197-218

“ , ‘Francisco Santos y su mundo: las fiestas populares en el Madrid barroco’, in Tomás A. Mantecón Movellán (ed.), Bajtín y la cultura popular en la Edad Moderna: cuarenta años de debate (Santander: Universidad de Cantabria, c. 2009), 175-204

Saavedra, Pegerto, La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen (Barcelona: Crítica, 1994)

Sánchez de Madariaga, Elena, ‘Las cofradías en el Madrid moderno’, in Virgilio Pinto Crespo and Santos Madrazo Madrazo (eds), Madrid: Atlas histórico de la ciudad, siglos IX-XIX (Madrid-Barcelona: Fundación Caja de Madrid- Lunwerg, 1995), 350-7

“ , ‘Cofradías y sociabilidad en el Madrid del Antiguo Régimen’ (Tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma, Madrid, 1996)

“ , ‘La Virgen de la Soledad. La difusión de un culto en el Madrid barroco’, in María Cruz de Carlos Varona, Pierre Civil, Felipe Pereda, Cécile Vincent-Cassy (eds), Usos y espacios de la imagen religiosa en la Monarquía hispánica del siglo XVII(Madrid: Casa de Velázquez, 2008), 219-40

Torrione, Margarita (ed.), España festejante (Málaga, 2000)

Vargas Uguarte, Rubén, Historia de la Iglesia en el Peru (Lima, 1953)

 

SWEDISH

(with special thanks to Martin Almbjär and Anders Fröjmark)

Parish-focused works

Aronsson, Peter, Bönder gör politik: Det lokala självstyret som social arena I tre smålandssocknar, 1680-1850 (Lund, 1992) [Peasants Making Politics: Local Self-Government as a Social Arena - The Småland Parishes of Bergunda, Öja and Älmeboda, c. 1680-1850]

Bergström, Carin, Lantprästen: Prästens funktion i det agrara samhället 1720–1800 [The rural clergyman: His function in agrarian society 1720–1800] (Stockholm, 1991)

Fröjmark, Anders, ‘Medeltidsmänniskan och kyrkan’, Kalmar Iän: Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 81 (1996-97), 19-29 [on parish life in medieval Sweden]

Gräslund Berg, Elisabeth, Till prästens bruk och nytta: Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid [For the Use and Utility of the Parson: Parsonage Lands in Medieval and Early Modern Times] (Stockholm, c2010) [with English Summary pp. 185-94]

Larsson, Olle, Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650–1760. [The bishop’s visit: The ecclesiastical authorities meet the local community 1650-1760] (Växjö, 1999)

Lindström, Peter, Prästval och politisk kultur 1650–1800 [Clergy elections and political culture 1650–1800] (Umeå, 2003) [incl. community involvement in the election process]

Malmstedt, Göran, Bondetro och kyrkoro: religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige [Peasant faith and church peace: religious mentality in great power Sweden] (Lund, 2002)

Pernler, Sven-Erik, Gotlands medeltida kyrkoliv – biskop och prostar: En kyrkorättslig Studie (Visby, 1977) [mit einer deutschen Zusammenfassung]

” , ‘S:ta Katarina-gillet i Björke’, Gotländsakt arkiv 58 (1986), 67-92 [study of a parish guild on Gotland, incl. edition of its statutes]

Sandholm, A., Klockarämbet I den svenska kyrkoprovinsen under medeltiden (Åbo, 1963) [study of the Swedish office of bellringer / parish clerk]

Weikert, Monica, I sjukdom och nöd. Offerkyrkoseden i Sverige från 1600-tal till 1800-tal. [In sickness and in need. Sacrificial churches in Sweden from the 17th to the 19th century] (Göteborg, 2004.)

 
Parish-related studies

Andrén, Carl-Gustaf, Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid (Lund, 1957) [on the sacrament of confirmation in medieval and Reformation times]

Bäck, Kalle, Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden: Centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor [Peasant opposition and peasant influence in the Age of Liberty: Central power and the reactions of Östergötland’s peasantry in matters concerning commercial policy] (Stockholm, 1984)

Bjarne Larsson, Gabriela, ‘Skärseld, mässor och döda själar 1527′, in: E.-M. Letzter (ed.), Auktoritet i förvandling (Uppsala, 2012)

Claréus, Anders, ‘Primitiva Bönder? något om allmogens syn på statsmakt, politik och nation under 1700–talet’ [’Primitive peasants? Something about the peasantry’s views on the state, politics and nation in the eighteenth century’], in Åsa Karlsson and Bo Lindberg (eds), Nationalism och nationell identitet i 1700–talets Sverige (Uppsala, 2002)

Gustafsson, Harald, Sockenstugans politiska kultur lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd [Local self-government in rural areas during the nineteenth century] (Stockholm, 1989)

Hallenberg, Mats, Kungen, fogdarna och riket: Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid (Stockholm, 2001) [The King, the Bailiffs and the Realm: Local Government and State Building in the Early Vasa Age]

Holm, Johan, Konstruktionen av en stormakt: Kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595 till 1640 [The construction of a great power: The king, freeholders and state building 1595 to 1640] (Stockholm, 2007)

Källström, Hanna, Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund (Skellefteå, 2011) [with English summary: The Cathedral as a Devotional Milieu in the Late Middle Ages: Linköping and Lund]

Lennartsson, Malin, I säng och säte: Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland (Lund, 1999) [on gender relations in the diocese of Växjö during the 17th century, as emerging from church court records]

Lindblad, Sven, Bonde och borgarståndens riksdagsbesvär 1760–1772: En opinionsundersökning med särskild hänsyn till ståndsstriden [The peasantry’s and the burghers’ diet gravamina 1760–1772: An opinion survey with special consideration paid to the dispute between the Estates] (Uppsala, 1953)

Linde, Martin, Statsmakt och bondemotstånd: Allmoge och överhet under stora nordiska kriget [State power and peasant resistance: Peasantry and the powers that be in the Great Northern War] (Uppsala, 2000)

Lindström, Peter, ‘‘De mest trätogirige’? En fallstudie om politiskt aktiva bönder i 1700–talets svenska lokalsamhälle’ [’The most conflict prone? A case study of politically active peasants in eighteenth-century local society’], Historisk Tidskrift (Sweden), 126/4 (2006)

Nilsén, Anna, Program och function i senmedeltida kalkmåleri: Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534 (Stockholm, 1986) [on the programme and function of medieval wall paintings]

Reinholdsson, Peter, ‘Landsbygdsgillen – en förabsolutistisk organisationsform’, Historisk tidskrift 113 (1993), 365-408 [on rural parish guilds]

Samuelson, Jan, ‘“Efter vårt enfaldiga förstånd”: Den åländska allmogens riksdagsbesvär under karolinsk tid’ [‘”According to our simple understanding”: The Åland peasantry’s Diet Gravamina in Carolinian times’], in: Erik Nydahl and Magnus Perlestam (eds), Från legofolk till stadsfolk: Festskrift till Börje Harnesk (Härnösand, 2012)

Siltberg, Tryggve, Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel: Epokerna och urkunderna [The Church of Gotland during the Danish era] (Klintehamn, 2015)

Stolt, Bengt, ‘Kyrkorum och kyrkoskrud’, in S. Helander et al. (eds), Mässa I medeltiden socken (Skellefteå, 1993), 135-67

Wittrock, Georg, Regering och allmoge under Kristinas förmyndare: Studier rörande allmogens besvär [Government and peasantry under Queen Kristina’s minority: Studies on the peasantry’s gravamina] (Uppsala, 1948)

Pfarreien im Mittelalter

Cover Pfarreien in der Vormoderne