Skip to main content Skip to navigation

People in Parallel and Distributed Processing group

Group members

Group head: Dr. Ligang He, Reader

PhD students:

  • Wentai Wu
  • Yujue Zhou
  • Yi Su
  • Junyu Li
  • Hao Wu
  • Zhiyan Chen
  • Peng Jiang
  • Mohammed Alghamdi

Graduated PhD students:

Shenyuan Ren (University of Oxford)

Zhuoer Gu (Peking University)

Bo Gao (University of Oxford)

Chao Chen (University of Bristol)

Huanzhou Zhu (Imperial College London)

Nadeem Chaudhary